Start

Etableringskontroll

Enligt 26 kap. 9 a § skollagen ska Skolinspektionen inom ramen för sin tillsyn genomföra en kontroll av den verksamhet som en enskild avser att bedriva (etableringskontroll), om Skolinspektionen godkänt den enskilde som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen. Etableringskontrollen ska genomföras innan utbildningen startar. 

Etableringskontrollen gäller även om en enskild huvudman fått ett nytt eller förnyat godkännande att bedriva en utbildning som avviker från de nationella programmen i gymnasieskolan, såsom särskild variant, riksrekryterande utbildning och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). 

Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt att starta. Undantag kan förekomma, exempelvis i samband med att en huvudman övertar en befintlig skolverksamhet.

Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför skolstarten. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Etableringskontrollen består av en granskning av efterfrågade uppgifter och dokument tillsammans med intervjuer med företrädare för huvudmannen och rektor.

Huvudmannen får information i godkännandet

Huvudmannen får information om etableringskontrollen tillsammans med beslutet om godkännande. Skolinspektionen kontaktar huvudmannen när det är dags för etableringskontroll.

Detta kontrollerar Skolinspektionen

Beroende på om huvudmannen startar en helt ny skolenhet eller utökar en redan etablerad verksamhet ser etableringskontrollen olika ut i omfattning. Nedan framgår vad Skolinspektionen bedömer.

  • Verksamheten drivs av den huvudman som erhållit godkännande för utbildningen (2 kap. 5 § skollagen).
  • Huvudmannen har ordnat ändamålsenliga lokaler och utrustning samt böcker och andra lärverktyg som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (2 kap. 35 §, 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 15 kap. 17 § och 18 kap. 17 § skollagen).
  • Huvudmannen har anställt rektor med pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet (2 kap. 9 och 11 §§ skollagen).
  • Huvudmannen har anställt lärare som har legitimation och behörighet för den undervisning de ska bedriva i samtliga ämnen (2 kap. 13 – 17 §§ skollagen).
  • Huvudmannen har ordnat tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan (2 kap. 25 § skollagen).
  • Huvudmannen har ordnat tillgång till skolbibliotek (2 kap. 36 § skollagen).
  • Huvudmannen har ordnat tillgång till personal med sådan kompetens, att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses (2 kap. 29 § skollagen. Gäller ej förskoleklass).
  • Huvudmannen har genomfört samråd med den kommun där utbildningen ska bedrivas (2 kap. 5 a § skollagen).

Utöver ovan kontrolleras även följande vid gymnasieskolor:

  • Huvudmannen kan presentera en trovärdig och realistisk plan för hur arbetsplatsförlagt lärande under ledning av handledare med nödvändiga kunskaper och erfarenhet för uppdraget ska ordnas för gymnasieskolans yrkesförberedande program (16 kap. 16 § skollagen, 4 kap. 12-13 §§ gymnasieförordningen)

Detta sker om det finns brister

Om Skolinspektionen vid etableringskontrollen bedömt att det finns brister kommer huvudmannen i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreläggas att rätta till konstaterade brister. Tiden för att göra det är ett par veckor. Kvarstående brister kan leda till att Skolinspektionen i enlighet med 26 kap. 13 § skollagen beslutar att återkalla godkännandet. Ett återkallande kan överklagas till förvaltningsrätten.

Här kan du läsa mer om olika sorters beslut och vad de innebär:

Olika sorters beslut

Förstagångstillsyn när skolan har startat

När en fristående skola varit igång 5-7 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Här kan du läsa mer om hur det går till och vad vi granskar:
Förstagångstillsyn