Förstagångstillsyn

Syfte

Förstagångstillsynen har två syften:

  • Att kontrollera att huvudmannen och skolan arbetar utifrån de planer som tillståndet bygger på.
  • Att en nyetablerad skolhuvudman ska kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten.

Så går tillsynen till

Vid tillsynen besöker Skolinspektionen skolan och intervjuar vanligtvis elever, lärare, elevhälsa, rektor och företrädare för huvudmannen, alltså den som driver skolan. Tillsynen omfattar i princip samma områden som en regelbunden tillsyn, men granskningen anpassas efter att skolan nyligen startat sin verksamhet. 

Detta bedömer vi

Under en förstagångstillsyn granskar vi fyra huvudområden:

  • Undervisning och lärande.
  • Extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram (endast gymnasieskolenhet).
  • Bedömning och betygssättning.
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
  • Grundläggande förutsättningar för skolenheter.
  • Styrning och utveckling av verksamheten.
  • Särskilda krav för enskilda huvudmän.

Huvudområdena är indelade i bedömningsområden som i sin tur är nedbrutna i kritiska faktorer. Alla kritiska faktorer har stöd i skollagstiftningen. 

Nya regler för enskilda huvudmän från 1 januari

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
Läs mer om ägar- och ledningsprövning

Efter tillsynen

Efter tillsynen skrivs ett beslut där Skolinspektionens bedömningar och eventuella krav på åtgärder framkommer. Om Skolinspektionen har ställt krav på åtgärder för att förbättra verksamheten så ska huvudmannen för skolan rapportera de åtgärder som har vidtagits inom den tid Skolinspektionen bestämt i beslutet. Här kan du läsa mer om våra olika sorters beslut och vad de innebär:
Olika sorters beslut

Etableringskontroll innan skolan har startat 

Några månader innan en fristående skola planerar att starta gör Skolinspektionen även en etableringskontroll, för att se att den planering som skolan har presenterat i sin ansökan går att genomföra. Här kan du läsa mer om etableringskontrollen:
Etableringskontroll