Tematisk kvalitets­granskning

En fördjupad granskning

Med hjälp av tematiska kvalitetsgranskningar studerar Skolinspektionen olika delar av skolornas arbete mer ingående. Granskningarna utgår från nationella mål och riktlinjer med stöd av forskningsresultat och beprövad erfarenhet och inriktas mot olika kvalitetsaspekter. Det kan till exempel gälla undervisningens innehåll och form i ett skolämne som engelska, fysik eller matematik, arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper eller rektorernas roll som pedagogiska ledare. 

Skolinspektionen bedömer verksamheten på några slumpvis utvalda skolor och visar på styrkor och svagheter. Målet är en bättre undervisning på de granskade skolorna, med fokus på elevernas kunskapsresultat.

Metoderna anpassas efter granskningen

Läroplanens mål och riktlinjer definierar god kvalitet för de olika verksamheterna på ett övergripande plan – men varje skola har stor frihet att utforma sitt arbete så att de når målen. När Skolinspektionen bedömer kvaliteten i en verksamhet utgår vi från hur väl man, på olika sätt, lyckas nå de nationella målen.

Aktuell forskning, beprövad erfarenhet, lagar och regler är viktiga underlag för hur granskningen utformas. Oftast innebär en granskning att inspektörerna samlar in skriftlig dokumentation och besöker skolorna, observerar lektioner och intervjuar personal och elever, men metoderna kan variera beroende på vad granskningen handlar om. Du kan läsa mer om Skolinspektionens olika granskningar här på myndighetens webbplats.

Skolorna ska kunna dra nytta av resultatet

När Skolinspektionen är klar med en kvalitetsgranskning presenterar myndigheten det samlade resultatet av granskningen i en övergripande rapport. Myndigheten skriver också en särskild rapport för varje granskad verksamhet med bedömningar av situationen på var och en av de verksamheter som har granskats.

Om Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden följer Skolinspektionen upp om verksamheterna genomfört eller planerat för de åtgärder som behövs. Uppföljning kan även ske senare inom ramen för Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

I den övergripande rapporten presenteras och analyseras de resultat som framkommit i de granskade verksamheterna. En strävan är också att beskriva framgångsfaktorer och lyfta fram goda exempel, så att fler kan dra nytta av de positiva erfarenheterna.