Start

Rätten till utbildning

Många skolor och huvudmän behöver förbättra uppföljningen av elever med hög frånvaro. Framförallt gäller det för elever med långvarig frånvaro som riskerar att inte få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Där är det viktigt att uppföljningar av åtgärderna görs i samverkan med andra verksamheter/ myndigheter.

Det visar Skolinspektionens granskning ”Rätten till utbildning – grundskolans arbete för att främja närvaro och motverka frånvaro så att elever fullgör sin utbildning”.
Granskningen omfattar grundskolans årskurser 6–9, sammanlagt har arbetet på 20 skolor och 19 skolhuvudmän granskats. Resultatet speglar bara förhållandena på de granskade skolorna, det ger ingen bild av hur det ser ut på nationell nivå.

Granskningen visar på följande utvecklingsområden:

 • Främjande arbete – för att stödja elevernas närvaro
  Skolorna behöver ta reda på om orsaken till en elevs frånvaro hänger samman med skolan som arbetsmiljö.  Är frånvaron hög till exempel i enskilda ämnen eller för enskilda lärare behöver skolan rikta insatser just dit. Det är viktigt att inte enbart utgå från enskilda elever, utan från de frånvaromönster som är likartade för exempelvis olika ämnen eller elevgrupper. Det kan vara ett tecken på att en del av undervisningen inte mött elevernas behov. Flera skolor behöver också förbättra arbetet så att lärarna har en likvärdig hantering av rutinerna för elevernas närvaro och frånvaro.

  Även huvudmännens stöd till skolorna behöver utgå från de förutsättningar och behov som finns vid respektive skola. Det främjande arbetet bör i högre grad ske i samarbete mellan rektor, lärare, elevhälsans personal, elever och vårdnadshavare.
 • Rätt utredning – rätt åtgärder?
  Skolorna ska se till att orsakerna som kan ligga bakom en elevs frånvaro utreds på ett tidigt stadium. Då skolfaktorer och psykisk och social ohälsa kan vara orsaker ska elevhälsans personal kopplas in så att rätt åtgärder kan vidtas. För att se om åtgärderna gett resultat behöver elevens kunskapsutveckling och närvaro följas upp.
 • Bättre uppföljning av elever med hög frånvaro
  Huvudmännen kan bli bättre på att följa upp elever med hög frånvaro. För att kunna ta ett övergripande ansvar för dessa elevers rätt till utbildning kan huvudmännen behöva utreda om ytterligare åtgärder ska vidtas. Det gäller även hemkommunens uppföljning av elever med hög frånvaro vid fristående skolor.
 • Samverkan – en förutsättning för elevers rätt till utbildning
  Skola, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst gör ofta sammantagna insatser för att en elev ska kunna fullfölja sin utbildning. Dessa insatser är ofta svåra att överblicka. Vilka effekter det får för den enskilda eleven behöver i högre grad följas upp och utvärderas på en myndighetsövergripande nivå. För att förbättra uppföljningen behöver huvudmännen se till att det görs gemensamma uppföljningar av insatta åtgärder.
 • Kvalitetsarbetet – en grund för det fortsatta arbetet
  Huvudmännens och skolornas kvalitetsarbete är grundläggande för att förbättra närvaron. Det behöver bland annat omfatta sammanställningar av frånvaro på skol- och huvudmannanivå, förutsättningar, analyser och förslag på utvecklingsområden. Inom ramen för kvalitetsarbetet bör det följas upp hur samarbetet fungerar med elever som har hög frånvaro och deras vårdnadshavare. Samverkan mellan skola, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst och är också en viktig del i kvalitetsarbetet.

Skolbeslut och uppföljning

De utgångspunkter som ligger till grund för den här granskningen har utöver bestämmelserna i skollagen och Skolverkets allmänna råd utgått från forskning och tidigare gjorda utredningar inom området. Resultatet har redovisats i form av utvecklingsområden i granskningsbeslut och rapporter till skolor och huvudmän som ingått i granskningen.