Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Svenska som andraspråk (SVA) syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Skolinspektionen har inte tidigare gjort någon särskild granskning av ämnet.

Ett område med flera utmaningar

Erfarenheterna från forskning och andra utredningar visar att SVA brottas med problem kopplade till ämnets innehåll, organisation och status. Flertalet studier pekar på att ämnet inte implementerats så som det var avsett. Undervisningen har alltför ofta tagit formen av stödundervisning och andelen behöriga lärare som undervisar i ämnet är låg.

Betygsstatistiken visar att ämnet har en låg måluppfyllelse och SVA är det ämne som har störst skillnader i betygsresultat mellan könen. Erfarenheter från tidigare studier pekar även på att skolor tolkar och tillämpar kursplanen olika. Därtill har studier lyft att reglerna för vilka elever som ska läsa ämnet ofta anses otydliga vilket lett till att skolor gör olika bedömningar avseende vilka elever som ska läsa ämnet. En granskning av SVA i de aktuella årskurserna är därmed angelägen, särskilt då skolresultat i SVA får stor betydelse både för elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen och vid ansökan till gymnasiet. 

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen av ämnet svenska som andraspråk kommer genomföras genom att både granska ämnets organisatoriska förutsättningar samt undervisningens genomförande. Granskningen inriktas mot grundskolans årskurs 7-9 och omfattar 30 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Lektionsobservationer, dokumentstudier samt intervjuer med elever, lärare och rektorer ingår.

Resultaten från granskningen beräknar Skolinspektionen att publicera i oktober 2019.