Förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Att elever upplever delaktighet är viktigt för lärande, trygghet och motivation. All undervisning ska anpassas efter elevers olikheter. När det gäller förutsättningar för delaktighet är det sätt på vilket lärmiljön är utformad av särskild betydelse för vissa elever, till exempel elever som har någon typ av funktionsnedsättning.

Detta granskar vi

Kvalitetsgranskningen syftar till att granska och bedöma hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen genom olika ställningstaganden och anpassningar i undervisningssituationen. Det är därmed lärarens undervisning som är föremål för granskning. Det är dock viktigt att vara medveten om att lärarens undervisning kan påverkas av de förutsättningar skolans organisation och rektor ger, liksom det stöd som elevhälsans arbete ger.

Granskningsobjekten är 23 grundskolor som drivs av såväl kommuner som enskilda huvudmän. I vardera av de slumpvis valda skolenheterna följs en reguljär klass för elever i årskurs 5, inom vilken elever som diagnostiserats med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ingår.

Granskningen görs utifrån följande frågeställningar:

Kvalitetsgranskningen görs utifrån följande frågeställningar:

  1. Vad i undervisningen skapar förutsättningar för delaktighet?
  2. Vad i undervisningen skapar inte förutsättningar för delaktighet?

I kvalitetsgranskningen utgår Skolinspektionen från en definition av delaktighet som omfattas av sex delaktighetsaspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, engagemang, erkännande och autonomi. Det är i förhållande till dessa delaktighetsaspekter som Skolinspektionen gör sin bedömning.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen kommer att ske genom strukturerade observationer av undervisning i klassrummen och intervjuer med lärare och elever, men också med elevhälsa och rektor. Intervjuerna är centrala i granskningen för att nå förståelse av det som iakttagits under observationerna.

Lärarintervjuer görs för att kunna bedöma lärarens anpassning av arbetsform, arbetssätt och innehåll samt lärarens sätt att ge stöd till enskilda elever. Gruppvisa elevintervjuer görs framför allt för att kunna bedöma hur eleverna upplever delaktigheten. Både elever med som utan en diagnos inom NPF ska i möjligaste mån ingå i intervjuerna. Övriga intervjuer med elevhälsa och rektor genomförs för att ge svar på vilka förutsättningar lärmiljöns kontextuella ramar ger, exempelvis i fråga om stöd från elevhälsan, rektors ledning, miljöns utformning och resursfrågor.

Detta leder granskningen till

Skolinspektionens kvalitetsgranskning inom området delaktighet förväntas ge skolor stöd i arbetet med att utveckla inkluderande lärmiljöer i syfte att skapa förutsättningar för elevers delaktighet. Genom granskningen erhålls viktig kunskap om olika delaktighetsaspekter, och hur dessa kan identifieras, förstås och säkerställas i skolsituationen. Denna kunskap förväntas kunna inspirera och användas av fler än de granskade skolorna.

Skolor som ingår i granskningen

Skola

Huvudman

Rambergsskolan

Göteborgs kommun

Västertorpsskolan

Stockholms kommun

Påskbergsskolan F-6

Varbergs kommun

Ekeby skola åk 4-9

Bjuvs kommun

Aspenässkolan skolenhet 3-5

Lerums kommun

Väståkraskolan F-9

Trelleborgs kommun

Herrgärdsskolan

Västerås kommun

Rödebyskolan F-9

Karlskrona kommun

Kista grundskola

Stockholms kommun

Solskiftesskolan

Österåkers kommun

Högstorps skola

Växjö kommun

Frestaskolan

Magnetica Education AB

Carlssons skola

Föreningen för Carlssons skola

Kyrkmons skola

Sundsvalls kommun

Torslandaskolan F-5

Göteborgs kommun

Andersbergsskolan

Gävle kommun

Smulebergsskolan

Tibro kommun

Väsby skola

Upplands Väsby kommun

Vårbyskolan

Huddinge kommun

Kungshögsskolan

Malmö kommun

Vidingsjöskolan

Linköpings kommun

Skapaskolan

The Learning Lab i Stockholm AB

Svensgårdsskolan

Helsingborgs kommun