Gymnasieskolans demokratiuppdrag

Bakgrund

Gymnasieskolan har ett demokratiuppdrag som innebär både att förmedla teoretiska kunskaper om politik och samhälle och att utveckla elevers demokratiska förmågor och förhållningssätt. Både forskning och Skolinspektionens egna granskningar visar att alla elever inte i tillräcklig utsträckning ges möjlighet att utveckla demokratiska förmågor, något som är av stor vikt för elevers utveckling till aktiva demokratiska samhällsmedborgare.

Det finns stora variationer i elevernas demokratikompetens vad gäller demokratiska kunskaper och förmågor. Särskilt pekar forskning och utredningar på risker för brister i det demokratiska uppdraget för elever på yrkesprogram. Det finns därmed en bristande likvärdighet i den demokratiska kompetens som skolan har till uppgift att förmedla – ett uppdrag som till stor del är tänkt att ske inom ramen för undervisningen i samhällskunskap.

Syfte och frågeställning

Granskningens syfte är att granska i vilken utsträckning gymnasieskolans demokratiarbete ger eleverna de förmågor som de behöver för att kunna verka som aktiva ansvarstagande medborgare. Granskningen ska särskilt fokusera det klassrumsnära arbetet med demokratiska förmågor som sker inom ramen för undervisningen i Samhällskunskap 1a1/1b.

Granskningens syfte besvaras genom nedanstående frågeställningar:

1) I vilken utsträckning ger undervisningen i Samhällskunskap 1a1/1b eleverna de förmågor som de behöver för att kunna verka som aktiva ansvarstagande medborgare?
a) I vilken utsträckning ges eleverna möjlighet till samtal, diskussion och argumentation i syfte att stimulera förståelse och värna demokratiska förhållningssätt?
b) I vilken utsträckning övas eleverna i demokratiska beslutsprocesser?

2) I vilken utsträckning arbetar rektor och lärare för att ge alla elever goda förutsättningar att utveckla demokratiska förmågor inom undervisningen i Samhällskunskap 1a1/1b?

3) I vilken utsträckning arbetar rektor och lärare för att möta pojkars och flickors olika förutsättningar kopplade till demokratiska förmågor inom undervisningen i Samhällskunskap 1a1/1b?

Så genomförs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 24 skolenheter.