Kommunens erbjudande av utbildningsplatser för nyanlända med kort utbildning

Bakgrund

Flera av de reformer som genomförts de senaste åren på vuxenutbildningens område har haft som syfte att bättre anpassa utbildningens utbud och organisering till den växande målgruppen nyanlända, för att underlätta och påskynda etablering i arbets- och samhällslivet. Nyanlända med kort utbildning är förhållandevis unga personer med många år kvar i arbetslivet men tillhör samtidigt en riskgrupp för långvarig arbetslöshet. Insatser för att förbättra vuxenutbildningen för nyanlända personer med kort utbildning kan göra stor skillnad för deras framtidsutsikter.

För vissa nyanlända personer med kort utbildning infördes utbildningsplikten inom ramen för etableringsprogrammet. Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering, men också att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. Nyanlända som bedömts omfattas av utbildningsplikten ska inom ramen för etableringsprogrammet i huvudsak ta del av svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Arbetsförmedlingen ska aktivt samverka med kommunerna och andra relevanta aktörer kring utbildningspliktens målgrupp.

Syfte

Syftet med kvalitetsgranskningen är att granska hur utbildningen organiseras för att kunna möta de behov och förutsättningar som nyanlända med kort utbildningsbakgrund som omfattas av utbildningsplikten har. Av särskilt intresse är erbjudandet av utbildningsplatser och möjligheter och hinder för denna målgrupp att kombinera studier inom sfi med annan reguljär vuxenutbildning.

• I vilken utsträckning tillser huvudmannen att vuxenutbildningen kan möta behoven och förutsättningarna hos nyanlända med kort utbildning inom ramen för utbildningsplikten?

Så här görs granskningen

Skolinspektionens kvalitetsgranskning omfattar en enkät till ett nationellt representativt urval huvudmän för vuxenutbildning, telefonintervjuer med ca 15 huvudmän och besök hos ca 5 huvudmän.

En kortare övergripande rapport kommer att utgöra kvalitetsgranskningens övergripande resultat. 

Följande kommuner ingår i granskningen:

Stockholm, Linköping, Helsingborg, Kalmar, Växjö, Östra Göinge, Katrineholm, Hässleholm, Kungälv, Södertälje, Värnamo, Hällefors, Sala, Mönsterås, Alvesta, Emmaboda, Bromölla, Enköping, Tidaholm, Lekeberg.

Samordnas med IAF

Projektet samordnar sitt arbete med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som planerar en granskning av Arbetsförmedlingens arbete inom samma område under 2019. Båda myndigheter går ut med var sin enkät och IAF besöker arbetsförmedlingskontor i de kommuner som Skolinspektionen gör besök nämligen Stockholm, Växjö, Helsingborg, Kungälv och Sala men också Linköping, Kalmar, Katrineholm, Södertälje och Värnamo.