Huvudmannens styrning mot gymnasieskolans nationella mål

Huvudmän ska sträva mot att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag men förmår inte alltid i tillräcklig utsträckning uppväga skillnader i elevers förutsättningar. Erfarenheter från tillsynen visar att huvudmännen behöver stärka sin analys av det material som tas in i kvalitetsarbetet. Det handlar till exempel om att analyser inte görs av skillnader mellan skolors elevsammansättning; variation i kunskapsresultaten inom och mellan skolor skillnader i förutsättningarna för olika elevgrupper; det arbetsplatsförlagda lärandet (apl), etcetera.

Skolinspektionen ska också granska om huvudmannen genomför förbättrings- och utvecklingsåtgärder som bygger på analyser som huvudmannen gjort av verksamheterna i syfte att höja kunskapsresultaten. Exempelvis genom att analysera variationer mellan de olika enheternas resultat och måluppfyllelse med utgångspunkt i skolornas kvalitetsarbete.

En annan utmaning för huvudmäns styrning av gymnasieskolan är deras tillhandahållande av ett allsidigt utbildningsval. Granskningen kommer därför att undersöka hur huvudmannen säkerställer att eleverna erbjuds ett allsidigt utbud av nationella program och nationella inriktningar och vilka faktorer som huvudmannen tar in när val av programutbud fastslås.

Detta granskar vi

Syftet med kvalitetsgranskningen är att granska huvudmannens arbete för att utveckla utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och för att tillgodose ett allsidigt utbud.

Frågeställningar:

  1. Hur styr huvudmannen mot det kompensatoriska uppdraget?
  2. Hur genomför huvudmannen uppföljning av gymnasieskolan?
  3. Hur verkar huvudmannen för att elever får ett allsidigt utbud av program?

Så görs granskningen

Skolinspektionen kommer att besöka och genomföra intervjuer hos 27 kommunala huvudmän och 3 kommunalförbund. En central metod i granskningen är också en analys av dokument som huvudmännen skickat in.

Detta leder granskningen till

Granskningens mål är att synliggöra utvecklingsområden och identifiera väl fungerande exempel på hur huvudmän styr gymnasieskolan mot de nationella målen. Genom att belysa hur huvudmän för gymnasieskolan arbetar med styrning och kvalitetsutveckling av verksamheterna kan granskningen bidra till att huvudmän får vägledning i hur uppföljning och analys kan genomföras. Vidare kan huvudmännen få en bild av hur resursfördelningen kan användas i syfte att påverka måluppfyllelsen.


Här görs granskningen

Arjeplogs kommun Jönköpings kommun Oskarshamns kommun
Bengtsfors kommun Jämtlands gymnasieförbund Rättviks kommun
Danderyds kommun Kalmarsunds gymnasieförbund Skellefteå kommun
Emmaboda kommun Klippans kommun Sundsvalls kommun
Finspångs kommun Kristinehamns kommun Säffle kommun  
Gislaveds kommun Kumla kommun Upplands-bro kommun
Haparanda kommun Lapplands kommunalförbund Varbergs kommun
Håbo kommun Lerums kommun Vårgårda kommun
Hällefors kommun Mölndals kommun Västerviks kommun
Höganäs kommun Norrköpings kommun Övertorneå kommun