Idrott och hälsa

Det finns både lärare och elever som upplever en osäkerhet kring vad undervisningen ska innehålla och hur kunskaperna ska bedömas. Men nyare undersökningar pekar på att undervisningen i idrott och hälsa genomgått förändring under senare tid.

Mot denna bakgrund ska Skolinspektionen granska i vilken utsträckning undervisningen i idrott och hälsa sker i enlighet med kursplanen för ämnet samt i vilken grad undervisningen genomförs med allmändidaktiska kvaliteter.

Det händer att lärare i idrott och hälsa lägger stort fokus på fysisk aktivitet, medan lärande om hälsa och livsstilsvanor får mindre utrymme. Kursplanen för idrott och hälsa betonar att även om görandet är ämnets kärna, ska eleverna få reflektera över sin fysiska aktivitet och sätta den i relation till fakta, individuella förutsättningar och den omgivande miljön. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Men fokus i undervisningen ofta varit att lära eleverna någon form av idrott, och inte att ge kunskaper i rörelse och hälsa i vidare bemärkelse.

Vidare finns indikationer på att undervisningen inte är anpassad till alla elever, utan att den sker på i huvudsak (idrottande) pojkars villkor. Undervisningens utformning, organisation och innehåll kan på så sätt bidra till att upprätthålla icke-likvärdiga villkor för flickor och pojkar. Därigenom kan undervisningen riskera att befästa invanda förväntningar och könsmönster.

Detta granskar vi

Syftet med granskningen är att granska om elever i grundskolans årskurser 7–9 får en undervisning i ämnet idrott och hälsa av god kvalitet. För att bedöma det granskas såväl undervisningens innehåll som undervisningens allmändidaktiska kvaliteter.

Granskningen ska besvara följande frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning planeras och bedrivs undervisningen utifrån kursplanen?
  2. I vilken utsträckning genomförs undervisningen i idrott och hälsa med allmändidaktiska kvaliteter?

Så görs granskningen

Granskningen omfattar grundskolans årskurser 7–9. Den genomförs dels genom en bredare kartläggning (enkät) av 100 grundskolor, dels genom en närmare granskning (verksamhetsbesök) av 23 skolor.

Detta leder granskningen till

Genom att identifiera och beskriva utvecklingsområden förväntas granskningen bidra till att kvaliteten på undervisningen i ämnet idrott och hälsa stärks och breddas. På så sätt ges samtliga elever, såväl flickor som pojkar, förbättrade möjligheter att utveckla de förmågor som anges i syftet för ämnet.

Varje besökt skola får en skriftlig återkoppling som också innehåller de utvecklingsområden som eventuellt har identifierats.

Genom en övergripande rapport förväntas granskningen bidra till att initiera ett förbättringsarbete inom aktuella utvecklingsområden även i andra skolor. Den övergripande rapporten utformas så att den ger en bred bild av undervisningens kvalitet inom ämnet idrott och hälsa. Rapporten ska dels lyfta framgångsrika exempel, dels formulera angelägna utvecklingsområden.

Ytterligare en förväntad effekt är att skolor och huvudmän får en förbättrad kunskap om hur kursplanen kan omsättas i undervisning i ämnet idrott och hälsa.

Här görs granskningen

Förutom att genomföra enkät i 100 grundskolor kommer dessa skolor att besökas:

Skola/Verksamhet

Huvudman

Kommun

Kungsgårdsskolan

Ängelholms kommun

Ängelholm

Strandängsskolan 7-9

Båstads kommun

Båstad

Bruksskolan

Höganäs kommun

Höganäs

Framtidskompassen Västra Ingelstad skola

Framtidskompassen AB

Vellinge

Södermöreskolan

Kalmar kommun

Kalmar

Lagaholmsskolan

Laholms kommun

Laholm

Hyllinge skola

Åstorps kommun

Åstorp

Korsavadsskolan

Simrishamns kommun

Simrishamn

Snapphaneskolan

Östra Göinge kommun

Östra Göinge

Bergaskolan

Malmö kommun

Malmö

Karl Johans skola

Pysslingen förskolor och skolor AB

Örebro

Eklidens skola

Nacka kommun

Nacka

Thunmanskolan

Knivsta kommun

Knivsta

Internationella Engelska skolan Bromma

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Bromma

Hammarskolan AB

Vännäs kommun

Vännäs

Hagaskolan 1

Norrköpings kommun

Norrköping

Gällö skola

Bräcke kommun

Bräcke

Hofgårdsskolan

Sävsjö kommun

Sävsjö

Järvenskolan Södra

Katrineholms kommun

Katrineholm

Torskolan H

Torsås kommun

Torsås

Örjansskolan 6-9

Skellefteå kommun

Skellefteå

Marielundsskolan

Haparanda kommun

Haparanda

Noretsskolan 7-9

Mora kommun

Mora