Inlämningsuppgifter och lärarstöd vid eget arbete

Enligt vissa studier har undervisningsformen eget arbete blivit vanligare. Viktiga faktorer i undervisningen generellt och inte minst vid eget arbete är att den innehåller tillräckligt lärarstöd och är anpassad till såväl kursplanerna som till elevgruppens nivå. Skolinspektionens tidigare granskningar har dock uppmärksammat att det finns risk för svagt lärarstödvid eget arbete. Vidare finns indikationer på att den del i kursplanerna som utgörs av kunskapskrav i vissa fall får alltför stort fokus i undervisningen och i kommunikationen med eleverna, vilket kan innebära en risk bl.a. för att uppgifter som elever ges vid eget arbete är abstrakta och över elevernas nivå. Dessa frågor berör bland annat hur skolor tar sig an uppdraget att tolka och omsätta styrdokumenten i undervisning, hur lärare planerar för undervisningsformen eget arbete samt vilka instruktioner, förberedelser och övrigt lärarstöd som elever får vid eget arbete.

Det här granskar vi

Syftet är att granska förutsättningar för elevers eget arbete med särskilt fokus på deras arbete med inlämningsuppgifter som ges inom undervisningen i samhällsorienterande ämnen (SO) i årskurs 8. Granskningen syftar till att se vilka förberedelser och instruktioner som ges inom det sammanhang som uppgifter ges samt om uppgifterna är adekvata i förhållande till elevgruppens nivå och till kursplanerna

Följande frågeställning ska besvaras:

1. I vilken utsträckning är självständiga inlämningsuppgifter utformade och inramade på ett sätt som främjar elevernas lärande?

Så här görs granskningen

Granskningen inriktas mot grundskolans årskurs 8 och omfattar 25 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Utöver intervjuer med elever, lärare och rektorer kommer skoluppgifter samlas in och granskas. Granskningen har en kartläggande ansats, vilket innebär att myndigheten inte kommer att fatta några verksamhetsbeslut.