Matematikundervisningen i årskurs 4-6 i skolor med lägre kunskapsresultat i matematik

Undervisningen i ämnet matematik i grundskolan syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bland annat bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mycket tyder på att svenska elevers matematikkunskaper försämrats under 2000 talet, även om ett trendbrott kan skönjas i de internationella studierna PISA och TIMSS, som båda genomfördes 2015. I internationell jämförelse presterar emellertid svenska elever i matematik under genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Tidigare granskning har visat att enskilt arbete eller arbete i liten grupp med matematikuppgifter var de vanligaste arbetsformerna i de klassrum som observerades. Förmågan att kommunicera med och om matematik är ett grundläggande syfte i matematikundervisningen. En god interaktion mellan lärare och elever kan dessutom vara ett sätt att öka engagemanget för och kunskapsresultaten i matematikämnet. Insatser har genomförts för att höja elevers måluppfyllelse i ämnet, bland annat genom utökad undervisningstid och kompetensutveckling för matematiklärare. Vid sidan av insatserna är matematik fortfarande ett av de ämnen där lägst andel elever uppnår kunskapskraven i årskurs 6. Detta sammantaget är några ingångsvärden för denna kvalitetsgranskning.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i matematikundervisningen i årskurserna 4-6 i skolor med lägre kunskapsresultat i matematik med bland annat fokus på undervisningens omfattning och interaktion i klassrummet.

Så här görs granskningen

Granskningen inriktas mot matematik i grundskolans årskurs 4-6 och omfattar 30 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Utöver intervjuer med elever, lärare och rektorer kommer lektionsobservationer av undervisningen i matematik i årskurs 4-6 att ingå.