Nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Nyanlända elever har blivit en allt större målgrupp för gymnasieskolan. Språkintroduktion är det största introduktionsprogrammet och fjärde största programet inom gymnasieskolan. Flera signaler tyder på att det finns svårigheter för nyanlända elever att ta sig vidare från språkintroduktion och att kännedomen hos eleverna om fortsatta utbildningsvägar varierar. Sammantaget framkommer en problembild som pekar på att nyanlända elever i gymnasieskolan inte ges tillräckligt goda förutsättningar för fortsatt utbildning, vilket riskerar att få negativa konsekvenser för deras skolgång och framtidsmöjligheter. Med detta som bakgrund genomför nu Skolinspektionen en granskning inom området.

Granskningen inriktas mot centrala förutsättningar för att skapa sammanhållna utbildningsvägar för nyanlända elever och där riskbilden visar att det finns brister: (1) huvudmannens planering och samordning av nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar, och (2) rektors arbete för en strukturerad kontakt mellan språkintroduktion och fortsatta utbildningsvägar samt en god vägledning.

Detta granskar vi

Kvalitetsgranskningen syftar till att granska huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till Komvux efter språkintroduktion.

Utifrån detta syfte ska följande frågeställningar besvaras:

1. I vilken utsträckning har huvudmannen ett långsiktigt och samordnat arbete för nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar?

2. I vilken utsträckning arbetar rektor för:

 a) en strukturerad kontakt mellan språkintroduktion och fortsatta utbildningsvägar? 
 b) en vägledning som ger nyanlända elever en god överblick över fortsatta utbildnings-vägar?

Så görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 20 kommunala och 2 fristående skolenheter som erbjuder språkintroduktion samt huvudmännen för dessa. Hur huvudmännen och skolorna arbetar med nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar ska utredas främst genom intervjuer med elever, studie- och yrkesvägledare, biträdande rektorer, rektorer och representanter för huvudmännen på tjänstemannanivå.

Detta leder granskningen till

I den övergripande rapporten kommer utvecklingsområden att synliggöras och väl fungerande exempel identifieras kring hur huvudmän och skolor arbetar för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare efter språkintroduktion. Genom att ta del av slutsatserna och resultaten i den övergripande rapporten kan huvudmän och skolor påbörja ett eget förbättringsarbete, vilket förväntas leda till en förbättring av att nyanlända elevers förutsättningar att gå vidare i sin utbildning.

De huvudmän och skolor som ingått i granskningen får ett beslut som riktas till huvudmannen. I de fall Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden, förväntas en direkt kvalitetshöjning av arbetet med att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till Komvux efter språkintroduktion.

Här görs granskningen

Almåsgymnasiet B Karolinska gymnasiet
Angeredsgymnasiet 3 Kungsmadskolan 3
Berzeliusskolan 7 Kungsörs Gymnasium
Carlsund utbildningscentrum IM Kunskapskällan
Dahlstiernska gymnasiet Laestadiusskolan
Eksjö Gymnasium 3 Malenagymnasiet, Rektorsområde 2
Ess-gymnasiet 76708131 S:t Petri skola
Framtidsgymnasiet i Göteborg Schillerska gymnasiet 3
Globala gymnasiet 76054399 Skärholmens gymnasium 91478173
Gullmarsgymnasiet 1 Thoren Business School Västerås
Gymnasieutbildningen i Bjuv Väsby Nya Gymnasium
IMSPR  

Kontaktperson

Projektledare: Johanna Tinghammar Bruck
Tel: 08-586 08 145
johanna.tinghammar.bruck@skolinspektionen.se