Skolans arbete vid elevers övergång till årskurs 7

För de allra flesta elever är övergångarna mellan och inom olika skolor rutinmässiga och oproblematiska, men det kan också vara problematiskt, särskilt för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid elevers övergångar är det viktigt att mottagande skola och lärare informerar sig om elevernas kunskapsnivå, behov och förutsättningar.

I samband med övergångar finns det risk för att viktig information om elevernas lärande och utveckling går förlorad när de byter klass och skola. Om information går förlorad kan det innebära att elever inte får den ledning och stimulans som de har rätt till och behöver i sitt lärande och sin utveckling. Konsekvensen kan bli att elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd får insatser senare än nödvändigt och att elever som lätt uppnår kunskapskraven inte stimuleras att nå längre. För lärares och skolors del kan informationstappet leda till svårigheter att anpassa lärmiljön och skapa kontinuitet och progression i undervisningen utifrån elevers kunskapsnivå, behov och förutsättningar.

Detta granskar vi

Granskningens syfte är att utreda hur skolor arbetar med elevers övergång till årskurs 7 för att skapa kontinuitet och progression i elevers lärande och utveckling. Det är arbetet vid den mottagande skolan som är föremål för granskning. Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:

  1. I vilken utsträckning inhämtar skolan systematiskt information om elevers kunskapsnivå, behov och förutsättningar?
  2. I vilken utsträckning används den inhämtade informationen för att skapa kontinuitet och progression i elevers lärande och utveckling?

I granskningen fokuseras på elevers kontinuitet och progression i undervisningen, vilket handlar om att deras tidigare lärande ska vara en grund för det kommande, så att det därigenom fördjupas och förfinas.

Så görs granskningen

Antal skolenheter som granskas är 17. Därtill kommer huvudmän för de granskade skolorna samt en avlämnande skola till varje granskad skola. Hur skolorna arbetar med övergångar ska utredas genom intervjuer och dokumentstudier.

Detta leder granskningen till

Projektets mål är att synliggöra utvecklingsområden och identifiera goda exempel. Granskningen förväntas leda till att skolors arbete kring övergångar förbättras i syfte att skapa progression i elevers lärande vid övergångar till årskurs 7.

De skolor som granskas får ett beslut som skickas till berörd rektor och huvudman.

I en övergripande rapport ska problematik beskrivas och de goda exemplen lyftas fram för att ge vägledning och incitament för att arbeta med utveckling inom det aktuella området.

Här görs granskningen

Kommun

Verksamhet

Danderyd

Viktor Rydbergs Samskola

Stockholm

Spånga grundskola

Ale

Bohusskolan

Mölndal

Kvarnbyskolan

Kävlinge

Korsbackaskolan

Malmö

Dammfriskolan

Jönköping

Prolympia, Jönköping

Jönköping

Sanda idrottshögstadium

Motala

Karin Boye-skolan

Helsingborg

Påarps skola

Umeå

Linneaskolan

Umeå

Grubbeskolan 1

Bromölla

Humleskolan

Karlshamn

Stenbackaskolan

Hässleholm

Linnéskolan F-9

Ljusnarsberg

Kyrkbacksskolan

Fagersta

Lindgårdsskolan 7-9