Skolhuvudmännens arbete för god styrning och ledning på skolor med hög rektorsomsättning

Vad granskningen handlar om

Det finns uppgifter på att det är hög omsättning på rektorer på många skolor i landet. Rektorerna spelar en nyckelroll när det gäller att långsiktigt leda och utveckla den pedagogiska personalens arbete, så att eleverna får en undervisning av hög kvalitet. Täta rektorsbyten på en skola riskerar därför att inverka negativt på det pedagogiska ledningsarbetet, och i slutändan leda till att eleverna får en undervisning av lägre kvalitet. Detta medför att huvudmännen kan behöva vidta särskilda åtgärder för att se till att den pedagogiska verksamheten leds och styrs väl för att upprätthålla god kvalitet i undervisningen.

Granskningen har två syften. Ett syfte är att granska huvudmännens arbete med att främja kontinuitet i styrningen och ledningen av den pedagogiska verksamheten på skolor med hög omsättning på rektorer. Ett annat syfte med granskningen är att den ska kunna generera ny kunskap, som sedan kan användas i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannens ansvarstagande.

Så genomförs granskningen

I granskningen ingår 25 huvudmän. För varje huvudman finns en vald grund- eller gymnasieskola, som har haft hög omsättning på rektorer de senaste åren. Både kommunala och enskilda huvudmän ingår i granskningen. Metoderna i granskningen utgörs av dokumentstudier och intervjuer med rektorer och lärargrupper samt företrädare för huvudmännen. Granskningens resultat och slutsatser avrapporteras i en övergripande rapport.