Start

Skolhuvudmännens klagomålshantering

Om en elev eller vårdnadshavare inte är nöjd med skolan kan de anmäla detta till huvudmannen. Alla huvudmän ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, men också lämna information om rutinerna på lämpligt sätt till elever och vårdnadshavare. Huvudmännen ska också vidta nödvändiga åtgärder om det genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.

Tidigare granskningar av Skolinspektionen har visat att det finns brister i huvudmännens klagomålshantering och att många huvudmän inte levde upp till skollagens krav. En bristfällig klagomålshantering kan innebära att värdefull information inte kommer till huvudmannens kännedom, att brister inte åtgärdas i tillräcklig utsträckning eller att ärenden tar längre tid och mer resurser än de egentligen hade behövt göra. I förlängningen kan detta få negativa följder för alla elevers rätt till en god utbildning.

Detta granskar vi

Syftet med granskningen är att bedöma kvaliteten på huvudmännens arbete med att ta emot och hantera klagomål mot utbildning. Följande frågeställningar ska besvaras: 

  • Informerar huvudmannen på ett tydligt och lättillgängligt sätt elever och vårdnadshavare om hur de ska gå tillväga om de vill lämna klagomål på utbildningen? 
  • Säkerställer huvudmannen att klagomål mot utbildningen tas emot och utreds på ett ändamålsenligt sätt utifrån en tydlig ansvarsfördelning? 
  • Värderar huvudmannen inkomna klagomål i förhållande till de nationella målen och använder dem som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet? 

Så görs granskningen

Skolinspektionen granskar både kommunala och enskilda huvudmän. Granskningen består av dokumentstudier samt intervjuer med rektorer och tjänstemän vid 24 kommunala och 10 fristående huvudmän. Huvudmännen är slumpmässigt utvalda där större huvudmän har haft en större chans att komma med i urvalet. 

Detta leder granskningen till

Granskningen förväntas bidra till en kvalitetsförbättring kring hur klagomål hanteras. Den förväntade kvalitetshöjningen gäller främst huvudmannens information till elever och vårdnadshavare, hur klagomål tas emot och utreds samt kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. 

Här görs besöken

Kommunala huvudmänFristående huvudmän
Bollebygd  British Schools AB
Bollnäs Fridaskolorna AB
Dals-Ed  Inspira förskolor och skolor AB
Ekerö Internationella engelska skolan 
i Sverige AB
Flen Kunskapsskolan i Sverige AB
Gnosjö Lärande i Sverige AB
Göteborg Pysslingen förskolor och skolor AB
Helsingborg Thoren framtid AB
Hjo Vittraskolorna AB
Karlskrona  
Kalix  
Linköping  
Luleå  
Malmö  
Ronneby   
Stockholm  
Sunne  
Tanum  
Tierp  
Ulricehamn  
Värnamo  
Åstorp  
Ängelholm