Start

Utbildning på språkintroduktion i gymnasieskolan

Vid många gymnasieskolor förekommer ”kollektiva” lösningar i undervisningen som styr vilka ämnen och kurser eleven kan läsa. Dessa "lösningar" tillsammans med att utbildningens längd ibland pågår längre än nödvändigt, kan leda till att motivationen sjunker och elevens sociala interaktion på skolan påverkas negativt.

Det är mycket viktigt för eleven att få ett aktivt stöd från studie- och yrkesvägledning och elevhälsan. Många elever har starkt begränsade kunskaper om det svenska utbildningssystemet och svensk arbetsmarknad, och är också i behov av stöd för sin kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Detta granskar vi

Skolinspektionen ska nu granska om elevernas utbildningsbehov på språkintroduktion tillgodoses, och om eleverna på detta program får stöd och vägledning under sin utbildning och inför fortsatta studier och yrkesliv.

För att uppfylla syftet med granskningen ska följande frågeställningar besvaras:

  1.  Utformas utbildningen så att den är flexibel och anpassas efter elevernas skiftande förkunskaper och utbildningsbehov, med avseende på studietakt, omfattning och innehåll?
  2. Får eleverna studie- och yrkesvägledning som en integrerad del av deras utbildning, så att de stödjs och vägleds inför deras framtida utbildnings- och yrkesval?
  3. Bedriver elevhälsan ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete i nära samarbete med skolans övriga personal?

Så görs granskningen

Granskningen utgår från olika informationskällor, dokument och intervjuer. Intervjuer sker på både huvudmannanivå och verksamhetsnivå med förvaltning, skolledning, personal och elever.

Granskningen genomförs i 42 skolenheter i hela landet. Skolbesöken pågår från april till oktober 2016. Efter besöken får var och en av de granskade skolorna en verksamhetsrapport och ett beslut.

Ett projektmål är att ha granskat och bedömt, med avseende på kvaliteten, om elevers utbildningsbehov på språkintroduktion tillgodoses. Ett annat mål är att bedöma om eleverna på programmet får stöd och vägledning under sin utbildning och inför fortsatta studier och yrkesliv.

Målet med vår granskning

Målet med granskningen är att granska om elevernas utbildningsbehov på språkintroduktionsprogrammet tillgodoses, och att eleverna på detta program får stöd och vägledning under sin utbildning och inför fortsatta studier och yrkesliv. De huvudmän och enheter som inte ingått i granskningen, men som har språkintroduktion, diskuterar och utvärderar om den egna utbildningen håller godtagbar kvalitet.

Utvalda skolor

KommunSkola
Staffanstorp Gymnasieutbildningen
Ystad Parkgymnasiet
Uddevalla Uddevalla gymnasieskola
Hallsberg  Alléskolan 
Höganäs  Kullagymnasiet 
Skara   Katedralskolan 
Tingsryd  Wasaskolan  
Vansbro  Vansbro utbildningscenter 
Nybro  Åkrahällskolan 
Huddinge  Huddingegymnasiet 
Västervik  Västerviks gymnasium 
Enköping  Westerlundska gymnasiet  
Eskilstuna  Rekarnegymnasiet 
Visby  Wisbygymnasiet
Uppsala  Lundellska skolan 
Högsby  Högsby gymnasieskola
Örnsköldsvik  Örnsköldsviks Gymnasium 
Umeå  Fridhemsgymnasiet 
Strömsund  Hjalmar Strömerskolan 
Söderhamn  Staffangymnasiet