Start

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledningen kan vara en kortare insats under en avgränsad period, till exempel som ett visst moment i ett ämne eller en mer långvarig insats under en eller flera terminer. Formerna kan växla utifrån de behov som eleven har – studiehandledningen ske i klassrummet, före eller efter den vanliga skoldagen eller samlat vid ett enskilt tillfälle under veckan.

Skolinspektionen har i ett flertal år påpekat brister i skolors hantering av elevernas studiehandledning på modersmålet. Kvalitetsgranskningar visar att nyanlända elever inte får studiehandledning på sitt modersmål i den utsträckning de behöver, och att det ofta råder osäkerhet bland personalen kring vad handledning innebär och hur den ska ges.

Detta granskar vi

Syftet är att granska om de elever som har behov av studiehandledning på modersmål får tillräckligt stöd för att utveckla sina ämneskunskaper så att de uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Projektet ska därför besvara följande fråga

Får eleverna studiehandledning på modersmålet på ett sätt som ger dem stöd i att utveckla ämneskunskaper så att de kan uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås?

  • Stöttas elevens utveckling av ämneskunskaper genom att studiehandledaren på modersmålet och ansvariga ämneslärare arbetar tillsammans?
  • Ges eleven adekvata förklaringar och kontextualiseringar av ämnesspecifika begrepp och terminologi?

Så här går granskningen till

Projektet ska genomföra granskningen i två steg. I det första steget görs ett urval om 50 kommuner bland de kommuner där minst två procent av eleverna är nyanlända. I ett andra steg görs ett urval om 15 verksamheter, baserat på de uppgifter som inhämtas från kommunerna.

Den studiehandledning som ska granskas kan se ut på många olika sätt. För att besvara projektets frågeställning måste det därför finnas en flexibilitet i genomförandet.

Följande moment ska dock ingå:

- Intervju med elever

- Intervju med studiehandledare

- Intervju med ämneslärare

- Intervju med rektor

- Intervju med representant för huvudmannen

Detta leder granskningen till

Genom de rapporter som riktas till de granskade verksamheterna och deras huvudmän förväntas projektet bidra till en högre kvalitet på den studiehandledning på modersmålet som tillhandahålls, och till att fler elever får en studiehandledning som ger dem förutsättningar att nå målen.

Huvudmännen är genom sin resursfördelning och styrning en central målgrupp för den övergripande kvalitetsgranskningsrapporten. Stor vikt ska läggas vid beskrivningen av goda exempel i syfte att vägleda och ge incitament för att arbeta med utveckling.

Följande verksamheter ingår i granskningen:

Alvesta, Hagaskolan
Degerfors, Stora Vallskolan
Falkenberg, Söderskolan 6-9
Falun, Hälsinggårdsskolan 7-9
Haparanda, Gränsskolan
Hedemora, Vasaskolan åk 7-9
Helsingborg, Högastenskolan
Göteborg, Nytorpsskolan 4-9
Götene, Liljestensskolan 1
Norrköping, Borgsmoskolan
Norrtälje, Långsjöskolan
Nynäshamn, Viaskolan 6-9
Oxelösund, Breviksskolan
Åstorp, Hyllinge skola
Östersund, Torvallaskolan