Råd för att förbättra studieron i undervisningen

Exempel på arbetsgång vid ett förbättringsarbete

Ett förbättringsarbete behöver anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov. Den arbetsgång som beskrivs nedan ska ses som ett exempel på hur ett sådant arbete kan läggas upp.

Steg 1

Utgå från elevernas upplevelse av undervisningen. Låt exempelvis eleverna besvara en enkel enkät kopplad till lektioner i olika ämnen och för olika lärare. Sammanställ per ämne/lärare och elevgrupp och leta efter mönster. Vilka problem och behov framträder?

Exempel på elevenkät

Steg 2

Genomför lektionsobservationer  med fokus på de problemområden som elevenkäterna uppvisar. Använd ett observationsschema tillsammans med elevenkäterna för att ringa in problemområden och behov. Intervjua därefter eleverna för en ökad och fördjupad förståelse.

Exempel på observationsschema

Steg 3

Analysera det insamlade materialet genom att tillsammans med lärarna sortera problem och behov under rubriker som exempelvis:

  • Skolans organisation och gruppsammansättning
  • Den fysiska miljön och skolans arbete med normer och värden
  • Lärares förhållningssätt och ledarskap
  • Lärares didaktiska och ämnesmässiga kompetens
  • Undervisningens innehåll, arbetsformer och uppgifternas komplexitet
  • Elevers utveckling mot målen, ledning, stimulans och stöd

Steg 4

Ta fram en lista med förslag på åtgärder, prioritera och gör en planering över hur åtgärderna ska genomföras och vem som är ansvarig. Se över och säkerställ såväl resurser som kompetens.

Steg 5

Bestäm hur åtgärderna ska följas upp och hur effekten ska mätas.