Grundskolors arbete med jämställdhet

Av såväl skollagen som grundskolans läroplan framgår att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av de demokratiska värden som skolan ska gestalta och förmedla. Jämställdhet ska genomsyra såväl undervisning som skolans organisation och därmed vara en integrerad del av hela skolans verksamhet.

Skolinspektionen har inte tidigare gjort en tematisk kvalitetsgranskning av grundskolors arbete med jämställdhet. Skolinspektionens erfarenheter signalerar dock att kan finnas svagheter i vissa skolors arbete på detta område. Även forskning visar att skolors arbete med frågor som rör jämställdhet sällan sker aktivt och på bred front. Dessa riskerar istället att bli isolerade spår, både i undervisningen och i organisationen. Tidigare studier har också pekat på att det ofta saknas långsiktighet i skolors jämställdhetsarbete samt en förankring på ledningsnivå.

Ett bristande och omedvetet arbete med jämställdhet i skolan gör att samhällets begränsande könsnormer riskerar att cementeras eller förstärkas. Det har i tidigare studier framkommit att det förekommer att flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt i skolan av skolpersonal, på grund av en traditionell syn på hur flickor och pojkar är och bör vara. Vidare visar studier att flickor i större utsträckning upplever otrygghet och utsatthet för verbala och fysiska kränkningar i skolan. Arbetet med jämställdhet är därmed tätt sammanflätat med skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever. Syftet med denna tematiska kvalitetsgranskning är att granska om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på utvalda grundskolor.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen av skolors arbete med jämställdhet kommer genomföras genom att både granska rektors ledning av jämställdhetsarbetet samt det praktiska jämställdhetsarbetet som lärare och annan personal genomför inom ramen för skolans verksamhet. Granskningen inriktas mot grundskolan och omfattar 30 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Observationer, dokumentstudier samt intervjuer med elever, lärare, annan personal och rektorer ingår. Resultaten från granskningen beräknas att publiceras våren 2020.