Undervisning i yrkesämnena ellära och djur

Yrkesprogrammen har tidigare granskats på olika sätt, men någon granskning av undervisningen i yrkesämnen, med fokus på det konkreta yrkes­lärandet, har inte gjorts. Nu granskas därför undervisningens kvalitet i två yrkesämnen; ellära och djur. Ämnet ellära granskas inom el- och energi­programmet, och ämnet djur inom naturbruks­programmet.

Elever på yrkes­program ska ges möjlighet att nå kraven för en yrkesexamen. En sådan examen innebär att eleven har nått en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet. Från branschföreträdare finns signaler om att elever efter gymnasieutbildningen inte alltid besitter detta. Syftet med den här granskningen är att under­söka och bedöma om eleverna, genom den undervisning de får, ges förutsättningar att uppnå ett gott yrkeskunnande.

De specifika yrkesämnena inom de nationella yrkesprogrammen är centrala för att elevernas yrkeskunnande ska utvecklas. Undervisningen i dessa ämnen behöver innehålla arbetsuppgifter som är realistiska, och ske i en miljö där verktyg, redskap, maskiner och lokaler, samt studiematerial och metoder, är relevanta och uppdaterade. Undervisningen behöver också genomföras med god kvalitet.

Brister i undervisningen kan leda till att eleverna inte får med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska komma i arbete efter studierna.

Den riskbild som ligger till grund för granskningen utgår från förhållanden som kan antas försvåra att undervisningen sker med god kvalitet, såsom att många yrkeslärare saknar pedagogisk högskoleutbildning och inte alltid ges möjlighet att utveckla eller förnya sina tidigare yrkeskunskaper. I bakgrunden finns också tidigare konstaterade förhållanden som låg grad av lärarstöd, låga förväntningar på eleverna samt bristande stöd till elever som behöver det.

Denna kvalitetsgranskning inriktas mot kvaliteten i undervisningen inom de två yrkesämnena ellära och djur. Valet av ämnen kan ses som stickprov av undervisningen i yrkesämnen. I granskningen kommer experter från de två branscherna att medverka. Ett slumpmässigt urval av gymnasieskolor som erbjuder dessa yrkesämnen kommer att besökas. I granskningen genomförs intervjuer med elever, yrkeslärare och rektorer. Även observationer av undervisningen kommer att genomföras.

Hösten 2019 planeras resultaten från granskningen att publiceras.