Undervisning med digitala verktyg – matematik och teknik i grundskolan

Skolan har i uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det framgår bland annat av läroplanen för grundskolan. I matematik och teknik är kraven på digitalisering och programmering mer omfattande än i andra ämnen. Digitalisering i skolans undervisning handlar om att ändra arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och öka effektiviteten så att elevernas måluppfyllelse ökar. Det ställer krav på att lärare har djup ämneskunskap, pedagogisk kunskap och teknisk kunskap och kan integrera dessa kunskaper i undervisningssituationen. Rektorn och huvudmannen har betydelse för framgångsrik digitalisering i undervisningen. De behöver ha digital kompetens och leda utvecklingen och ge personalen stöd och förutsättningar. Exempel på förutsättningar är utbildningsinsatser för lärarna och tillgång till lämpliga digitala verktyg för undervisningen.

Det här granskar vi

Syftet är att granska lärares användning av digitala verktyg i undervisningen på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen. Granskningen syftar även till att granska om elever ges möjlighet att utveckla kunskaper med hjälp av digitala verktyg. I detta ingår att granska hur rektorn och huvudmannen leder och ger förutsättningar för en sådan undervisning.

Så här görs granskningen

Granskningen inriktas mot matematik och teknik i grundskolans årskurs 7-9 och omfattar 30 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Intervjuer med elever, lärare, rektorer och representanter för huvudmännen ingår. Resultaten från granskningen publiceras i oktober 2019.