Oanmäld kvalitetsgranskning

Så görs en oanmäld granskning

Ett stort antal skolor, verksamheter eller huvudmän väljs ut, oftast är valet slumpmässigt. Ibland granskas alla verksamheter inom ett område.

Varje oanmäld granskning utformas utifrån det område som granskas och inspektionens syfte. Exempel på genomföranden är i form av intervjuer, dokumentstudier, eller besök. De områden som granskas är väl avgränsade och tiden för genomförandet blir därmed kort.

Detta kan granskningen leda till

Oftast presenteras resultatet av en oanmäld granskning i form av en statistisk sammanställning av de data som har samlats in. Resultatet kan sedan bilda underlag för att andra typer av granskningar, till exempel en kvalitetsgranskning, som innebär att Skolinspektionen gör en djupare studie av hur ett mindre antal verksamheter arbetar inom området.

Till skillnad från tillsyn så fattar Skolinspektionen inte enskilda beslut för varje granskad verksamhet efter en flygande granskning. I stället får alla granskade verksamheter ett meddelande, där myndigheten berättar om det samlade resultatet av inspektionen. Om Skolinspektionen får kännedom om allvarliga missförhållanden i samband med en oanmäld granskning kan det leda till att myndigheten gör en tillsyn i just den verksamheten.