"Beslutet blir ett kvitto på vad som fungerar och vad som behöver utvecklas"

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Karolin Molén är verksamhetschef för förskola och grundskola i Bjuvs kommun och arbetade tidigare som rektor. Hon ser granskningen som ett bra stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet och för rektorerna blir beslutet ett kvitto på vad som fungerar och vad som behöver utvecklas: 

– Det är intressant att se att verksamhetsnivån och elevperspektivet är så tydligt i den regelbundna kvalitetsgranskningen. Jag är positiv till att undervisning granskas som ett eget område. Det är i undervisningen det märks och syns med vilken kvalitet en skola har. Jag upplevde att lärare och elever fick ta mer plats i intervjuerna och jag är imponerad av hur väl inspektörerna har fångat in de fyra områdena genom att ge exempel på klassrumsobservationer och vad lärare och elever berättar. 

Annette Isberg, rektor på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun är positiv till den regelbundna kvalitetsgranskningen och tycker att inspektörerna hade ett gott bemötande: 

– Beslutet är tydligt formulerat med vad som avses med kvalité inom de fyra granskningsområdena. Detta gör att vi kan använda beslutet i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Karolin Molén berättar att hon kommer med hjälp av beslutet jobba vidare med att utveckla sambedömningen av skolenheternas övergripande bedömning och betygssättning: 

– Våra skolenheter ska alla träffas för att diskutera bedömning och betygssättning, där är beslutet en stor hjälp som ger exempel på hur vi kan jobba vidare med den övergripande sambedömningen. Idag har vi lite olika rutiner mellan skolenheterna och det är bra att vi enas om vad som fungerar och vad vi kan bli bättre på när det gäller bedömning och betygssättning.