Hanteringen av nationella prov har förbättrats

De nationella proven fyller en central funktion vid betygssättning. Resultaten på ett nationellt prov har stor betydelse vid lärarens utvärdering av elevernas kunskaper vid betygssättning. Otillåten spridning av proven riskerar därför att skada provens legitimitet och motverka syftet att bidra till en rättvis och likvärdig betygssättning.

Granskningen har gjorts oanmält på 36 grundskolor och 31 gymnasieskolor. 45 av dem hade kommunal huvudman och 22 fristående huvudman.

Skolinspektionens slutsatser:

  • De granskade skolornas hantering av nationella prov är överlag god. I denna granskning har Skolinspektionen identifierat färre utvecklingsområden kring skolors hantering av nationella prov jämfört med tidigare granskningar, vilket är ett positivt resultat.
  • De flesta skolor som granskats förvarar proven inlåsta, säkerheten kan dock förstärkas genom att ytterligare försvåra för obehöriga att nå utrymmet där proven förvaras.
  • Tidigare års nationella prov förvaras i hög utsträckning inlåsta på skolan eller hos huvudmannen.
  • Många skolor arbetar aktivt för att motverka otillåten spridning av nationella prov.