Semira Vikström

Helhetssyn skapar kvalitet på Visättraskolan

Inom varje område som granskas inom den regelbundna kvalitetsgranskningen bedömer Skolinspektionen hur väl skolan uppnår de fastställda kvalitetskriterierna. Visättraskolan fick ”i hög utsträckning” på samtliga områden: Rektors ledarskap, undervisning, bedömning och betygssättning samt trygghet och studiero.

Beslutet kan jämföras med den tillsyn som gjordes 2012 av Visättraskolan, då skolan fick ett flertal förelägganden av Skolinspektionen. Då fann man brister inom bland annat studiero, undervisning, ledarskap och särskilt stöd. Så vad beror denna utvecklingsresa på?

Visättraskolan ligger i ett miljonprogramsområde i Huddinge kommun. Läsåret 2013/14 gick 225 elever på skolan och 69 procent av lärarna var behöriga. 

 Skolan valdes bort av eleverna för fem år sedan. Den var rörig och stökig och vi hade svårt att rekrytera behöriga lärare dit, säger Kerstin Andersson utbildningsdirektör på Huddinge kommun. 

Nu pekar siffrorna på att en stor förändring har skett. Skolan har idag ett högt söktryck, elevantalet har vuxit till nästan 400 elever och lärare med behörighet har ökat till 80 procent. 81 procent av eleverna nådde upp till minst godkänt betyg på skolan under läsåret 2017/18, jämfört med 52 procent 2013/14. Här spelar rektorn en viktig roll, menar Kerstin Andersson: 

 Det är viktigt med en tydlig ledare som sätter fokus på rätt frågor och som har en helhetssyn på skolan. Att det inte bara är det som händer i klassrummet som är viktigt, utan att raster, fritidsverksamhet och matsituationer också är viktiga delar som behöver prioriteras för att undervisningen ska fungera. Visättraskolans rektor Semira Vikström har ett tydligt fokus på skolans hela uppdrag, där hon ger ansvar och mandat att leda och driva skolutveckling till all sin personal. 

På Visättraskolans skolgård sitter en stor banderoll med texten #ROLIGARE RASTER. Här har Semira Vikström arbetat som rektor sedan 2013:

 Beslutet från den regelbundna kvalitetsgranskningen är en stor hjälp för mig att arbeta vidare med personalen i vårt systematiska kvalitetsarbete. Beslutet beskriver ingående de fyra områden som granskats, vad som fungerar väl i vår verksamhet. Något som lyfts upp i beslutet är skolans ledord Kunskap, Trygghet och Trivsel. Dessa ledord är den röda tråden som ska genomsyra allt vi gör i verksamheten och där alla är delaktiga i uppdraget.

Kjell Gyllenswärd, utredare på Skolinspektionen, lyfter fram kvaliteten i rektors ledarskap och arbetet med att integrera elevhälsan på skolan. Ett exempel är trygghetsteamet som arbetar strukturerat med rasterna, korridorerna och miljön i matsalen. De finns även med i klassrummen.

 Med trygghetsteamet i ryggen får lärare mer tid för undervisning, säger Semira Vikström. Skolans personal har även tydliga uppdrag och förväntningar. Vi arbetar på bredden där varje medarbetare på skolan är viktig för att undervisningen ska fungera. Detta arbetssätt har även byggt en stark Vi-känsla på Visättra och med elever och personal som trivs blir det också lättare att nå goda kunskapsresultat.