student läser framför dator hemma

Skolinspektionen förändrar inspektionsarbetet

Skolinspektionen förändrar inspektionsarbetet

Med anledning av Covid-19 har Skolinspektionen beslutat att förändra vissa prioriteringar i sitt inspektionsarbete. Detta för att minska risken för smittspridning och på grund av den ansträngda situation som nu råder på skolor och förskolor. Från och med tisdagen den 17 mars avvaktar vi därför med att genomföra platsbesök i landets skolor. Undantag kan komma att göras vid allvarliga signaler som rör barn och elever.

Vårt inspektionsarbete fortgår på annat sätt och vi fortsätter vårt utredningsarbete internt. Det innebär bland annat att vi framförallt prioriterar att slutföra arbetet med redan insamlat material. Vi finns även tillgängliga för att svara på frågor om vårt inspektionsarbete.

Planering pågår också för omställning av delar av vårt arbete med anledning av rådande situation bland annat genom att se över metoder för att granska på distans. Mer information om detta kommer.

Skolinspektionens beslut från tidigare inspektioner

Skolinspektionen arbetar nu med att färdigställa beslut från inspektioner och granskningar där material samlades in innan Coronapandemin. Vi gör bedömningen att huvudmännen bör få dessa beslut. Detta för att undvika ovisshet om vad vi kommit fram till i vår utredning.

Skolinspektionen har i de fall besluten innehåller kritik och krav på åtgärder tagit hänsyn till den rådande situationen med Covid-19 och förlängt uppföljningstiden. Om huvudmannen behöver ytterligare tid innan uppföljning kan de kontakta Skolinspektionen för prövning.

Frågor om skolors arbete med anledning av Covid-19

Frågor kommer till Skolinspektionen som bland annat rör huvudmännens bedömningar kring hur grundskolor och förskolor håller öppet för alla elever. Samt hur skolorna arbetar med distansundervisning. Skolinspektionen återkommer inom kort med hur dessa frågor ska hanteras inom vårt granskningsuppdrag. För närvarande behövs tid och utrymme för omställning ute i landets skolor.

Huvudmannen har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolor och förskolor

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.