Efter besöket

Efter tillsynen får huvudmannen ett skriftligt beslut samt muntligt återföring.

Skriftligt beslut

I våra tillsynsbeslut kritiserar vi i de fall en huvudman inte har följt skolregelverket. Vi anger också skälen till vår bedömning och den rättsliga grunden till besluten. Tillsynsbesluten skickas till huvudmannen och publiceras på både Skolinspektionens och Skolverkets webbplatser.

Alla huvudmän som granskas får ett beslut

Skolinspektionen fattar beslut när det gäller huvudmannens ansvarstagande för de olika skolformerna, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Alla huvudmän får beslut som gäller de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får varje skolenhet och verksamhet som inspektörerna har besökt ett eget beslut.

Alla besluten riktas till huvudmannen som är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen. Om tillsynen visar på brister ställer Skolinspektionen krav på åtgärder i beslutet. I beslutet står det också hur lång tid huvudmannen har på sig för att åtgärda bristerna. Besluten blir klara cirka en månad efter besöket.

Här kan du söka beslut för en viss kommun eller skola:
Beslut och rapporter

I Skolverketsa databas finns alla Skolinspektionens beslut från den regelbundna tillsynen samlade:
Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen: Regelbunden tillsyn

Läs mer om våra olika sorters beslut här:
Olika sorters beslut

Inspektörerna ger råd och vägledning

Skolinspektionen ska också inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Tillsynen och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Skolinspektionen och inspektörerna hjälper även självklart till med att svara på frågor och lämna upplysningar för att förtydliga och konkretisera styrdokumenten både när det gäller övergripande intentioner och enskilda krav. Inom ramen för råd och vägledning sprider vi även goda exempel på arbetssätt från våra kvalitetsgranskningar och från Skolverkets allmänna råd och stödmaterial.

Här hittar du vårt vägledande material och våra ställningstaganden i olika frågor:
Råd och vägledning

Uppföljning av beslut

Om Skolinspektionen ställt krav på åtgärder i ett beslut följer myndigheten upp om bristerna åtgärdats. Huvudmannen får då redovisa för Skolinspektionen vad som gjorts för att komma till rätta med problemen.

Utifrån den skriftliga redovisningen avslutar Skolinspektionen tillsynen om den visar att bristerna är avhjälpta. Skolinspektionen kan också begära in kompletterande information och även genomföra ytterligare besök på skolan.

Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen besluta om ett vitesföreläggande. Det betyder att huvudmannen kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen kan också återkalla godkännandet för en fristående skola. Läs mer om detta här:
Olika sorters beslut
Om bristerna är allvarliga