Efter besöket

Avvikelserapportering

Den modell som Skolinspektionen använder för sin regelbundna tillsyn är avvikelserapportering. Det betyder att vi bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte följer de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår från krav i skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner. Detta är bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa och som syftar till att alla barn och elever får en god utbildning i trygg miljö.

Alla huvudmän som granskas får ett beslut

Skolinspektionen fattar beslut när det gäller huvudmannens ansvarstagande för de olika skolformerna, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Alla huvudmän får beslut som gäller de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får varje skolenhet och verksamhet som inspektörerna har besökt ett eget beslut.

Alla besluten riktas till huvudmannen, alltså den som är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen. Om tillsynen visar på brister ställer Skolinspektionen krav på åtgärder i beslutet. I beslutet står det också hur lång tid huvudmannen har på sig för att åtgärda bristerna. Besluten blir klara cirka en månad efter besöket.

Här kan du söka beslut för en viss kommun eller skola:
Beslut och rapporter

I databasen SIRIS finns alla Skolinspektionens beslut från den regelbundna tillsynen samlade:
Siris.skolverket.se: Regelbunden tillsyn (extern länk, nytt fönster)

Läs mer om våra olika sorters beslut här:
Olika sorters beslut

Inspektörerna ger vägledning

Skolinspektionen ska också inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Tillsynen och beslutet kan vara en god utgångspunkt för utvecklingsarbete. Skolinspektionen och inspektörerna hjälper även självklart till med att svara på frågor och lämna upplysningar om gällande rättigheter och skyldigheter för att förtydliga och konkretisera styrdokumenten både när det gäller övergripande intentioner och enskilda krav. Skolinspektionen uppträder dock inte som konsulter eller ger råd om hur man ska agera i ett specifikt ärende.

Här på webbplatsen finns också en del vägledande material. Det beskriver bland annat våra ställningstagande i olika frågor och ger en fördjupning kring några bristområden:
Råd och vägledning

Uppföljning av beslut

Om Skolinspektionen ställt krav på åtgärder i ett beslut följer myndigheten upp om bristerna åtgärdats. Den som har ansvar för verksamheten, huvudmannen, får redovisa för Skolinspektionen vad som gjorts för att komma till rätta med problemen.

Om bristerna är mycket allvarliga kan Skolinspektionen besluta om ett vitesföreläggande. Det betyder att huvudmannen kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen kan också återkalla godkännandet för en fristående skola. Läs mer om detta här:
Olika sorters beslut
Om bristerna är allvarliga