Före besöket

Huvudmannens och skolans förberedelser

I början av tillsynen ber Skolinspektionen den granskade huvudmannen att skicka in skriftlig dokumentation samt en redogörelse där ansvarig rektor eller chef ombeds beskriva verksamheten inom de granskade områdena. Vi ber också alla skolor skicka ut ett informationsbrev till föräldrarna.

Här kan du ladda ner informationsbrevet som riktar sig till föräldrar:
Informationsbrev till föräldrar

Skolinspektionens förberedelser

Detta bedömer vi

Skolinspektionens tillsyn fokuserar på några områden som har stor betydelse för alla barn och elevers möjligheter att få en god utbildning i trygg miljö. På huvudmannanivå granskar vi framför allt vilka förutsättningar som finns för utbildningen och på vilket sätt huvudmannen främjar utveckling av utbildningen.

När det gäller skolor fokuserar vi på undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för skolenheten samt styrning och utveckling av verksamheten.

Här kan du läsa mer om vad vi bedömer:
Detta bedömer vi

Skriftlig information ger en första bild

Tillsynen börjar med att Skolinspektionen kartlägger förhållandena i huvudmannens verksamheter, bland annat med hjälp av information från tidigare granskningar, resultat från ombedömning av nationella prov, Skolenkäten och Skolverkets nationella uppföljningssystem. Vi analyserar också ekonomin hos de huvudmän som driver fristående skolor.

Denna kartläggning används som utgångspunkt för hur besöket ska utformas, till exempel för att välja ut vilka skolor som kommer prioriteras och få besök under tillsynen.

Ombedömning av nationella prov

Ombedömningen görs en gång varje läsår på ett urval av de skolor där Skolinspektionen planerar att göra regelbunden tillsyn och som har elever i åk 6, 9 eller gymnasiet. Att en skola deltar i ombedömningen behöver inte innebära att skolan kommer att få ett tillsynsbesök.

Ombedömningen innebär att skolorna får skicka in kopior av bedömda elevlösningar till Skolinspektionen. Proven bedöms sedan igen av lärare som anlitas av Skolinspektionen. Läs mer om ombedömningen här:
Ombedömning av nationella prov

Skolenkäten

Innan tillsynen gör vi en enkät, Skolenkäten, med elever, vårdnadshavare och lärare. Resultatet är ett viktigt underlag för hur tillsynen utformas. Du kan läsa mer om Skolenkäten här:
Om Skolenkäten

Ekonomisk analys

Skolans ekonomi är en viktig förutsättning för möjligheten att ge varje elev en god utbildning i trygg miljö. Därför analyserar Skolinspektionen ekonomin hos de huvudmän som driver fristående skolor i samband med tillsynen. Läs mer här:
Ekonomisk analys