Frågor och svar

Jag saknar öppna svar/kommentarsfält

Dina synpunkter är värdefulla för oss. På grund av enkätens omfattning, fler än 150 000 personer besvarar enkäten varje
enkätomgång, så har vi ingen möjlighet att hantera fritextsvar. Om du vill lämna mer information än vad du kan i enkäten - eller om du vill komma i kontakt med Skolinspektionens kontaktperson av något annat skäl - så hittar du kontaktuppgifter här:
Kontaktpersoner


Jag saknar frågor i enkäten...

Enkätutrymmet är begränsat och när det gäller de frågor som ingår i Skolenkäten utgår vi ifrån

– Det som Skolinspektionen har i uppdrag att granska. Mer information:

– Målgruppen. Skolenkäten har fler målgrupper och finns i flera versioner. Respektive enkätversion är utformad efter aktuell målgrupp. Frågor om utmaningar förekommer till exempel främst till elever och frågor om det pedagogiska ledarskapet ställs endast till skolpersonal.

– Enkätmetodologiska aspekter. Alla frågor lämpar sig inte att ställa i enkätformat.

Om du har synpunkter på enkätens utformning så kan dessa förmedlas till skolenkaten@skolinspektionen.se. Synpunkter på Skolenkäten utgör en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet och vi är tacksamma för återkoppling på vad ni som berörs av enkäten tycker.


Skolverkets Upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen

Skolverket har mycket information om vilka regler som gäller i skolan på sin webbplats. Du kan också kontakta deras upplysningstjänst. De svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

E-post: upplysningstjansten@skolverket.se

Tel: 08-527 332 00

Skolverket: Upplysningstjänsten, extern länk öppnas i nytt fönster

 

 


Om du anser att skolan brister finns mer information här

Om du anser att skola brister kan du göra en anmälan.

Mer information om att anmäla


När görs Skolenkäten?

Vårens omgång av Skolenkäten startar i slutet januari och enkätperioden pågår i minst fyra veckor.

Höstens omgång av Skolenkäten startar i slutet av september. Enkätperioden pågår i minst fyra veckor. Efter höstlovet genomförs enkäten riktad till vårdnadshavare med barn i förskoleklass.


Hur ofta deltar varje huvudman/skola i Skolenkäten?

Skolorna deltar i Skolenkäten med en frekvens på vartannat år. Resultatet används dels i myndighetens inspektionsarbete, men också av Skolverket på webbplatsen Välja skola, som riktar sig till elever och föräldrar:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)


Förberedelseklass, vad gäller?

Elever i årskurs 5 och 9 som går i förberedelseklass ska besvara Skolenkäten. 

Vårdnadshavare till elever i förberedelseklass ska också besvara Skolenkäten. Saknas vårdnadshavare kan förordnad god man besvara enkäten.


Introduktionsprogram, vad gäller?

Skolenkäten riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolans år 2 Här ingår även elever som går sitt andra år på på något av introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Elevenkäten finns översatt till arabiska, dari, engelska och somaliska.


När får vi enkätresultaten?

Resultatet blir klart några månader efter att enkäten har stängt. Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten.

Resultat för kommuner, företag, skolor och svarsgrupper
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (PDF-dokument, extern länk, nytt fönster)

Resultatet från Skolenkäten (Excel-dokument)


Varför gör ni Skolenkäten?

Enkätresultaten ska, tillsammans med annan information, utgöra underlag för inspektion. Resultatet från elev- och vårdnadshavarenkäten presenteras även på Skolverkets webbplats Välja skola, som riktar sig till elever och föräldrar:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten


Vilka språk finns enkäterna på?

Föräldrar kan besvara enkäten på: Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska), Dari

Elever kan besvara enkäten på: Svenska, العربية (Arabiska), English (Engelska), Soomaali (Somaliska), Dari

Skolpersonal kan besvara enkäten på: Svenska och engelska

Språken har valts ut med tanke på språkets utbredning i Sverige och  förekomsten bland nyanlända personer. Den enkät som riktar sig till föräldrar har prioriterats i översättningarna.


Vad menas med pedagogisk personal?

Med pedagogisk personal avses i denna undersökning den personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Enkäten ska besvaras av samtlig pedagogisk personal i samtliga grund- och gymnasieskolor som ingår i enkätomgången, det vill säga även skolor utan årskurs 5, årskurs 9 eller gymnasiets år 2. Pedagogisk personal som arbetar på flera skolor som ingår i enkätomgången ska besvara en enkät per skola.


Ska pedagogisk personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven besvara enkäten?

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av den pedagogiska personalens upplevelse av skolenhetens verksamhet. Den pedagogiska personalen behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.


Hur gör vi om eleverna inte är på skolan under enkätperioden?

Om eleverna är på arbetsplatsförlagt lärande under enkätperioden bör eleverna kallas till skolan särskilt för att besvara enkäten. Detta kan ske klassvis, i mindre grupper eller individuellt. Eleverna bör inte besvara enkäten från sin praktikplats eller hemmet, eftersom instruktioner och omständigheter bör vara så lika som möjligt så att resultaten blir jämförbara.


Hur är indexvärdena i resultatredovisningarna beräknade?

För att ge en så bra bild som möjligt av varje frågeområde finns tre påståenden per område. Dessa tre påståenden utgör tillsammans ett gemensamt mått för frågeområdet, ett så kallat index. Beräkningen av ett index går till så att de olika svarsalternativen på de olika frågorna ges ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar.

I Skolenkäten sker denna beräkning på följande sätt:

SvarsalternativVärde
Stämmer helt och hållet 10
Stämmer ganska bra 6,67
Stämmer ganska dåligt 3,33
Stämmer inte alls 0
Vet ej Exkluderas från beräkningen


Har man till exempel svarat stämmer helt och hållet på den första frågan, stämmer ganska dåligt på den andra frågan och stämmer ganska bra på den tredje frågan i ett index får man följande värde: 10+3,33+6,67=20. Detta värde delas sedan på antalet svar, vilket här ger ett indexvärde på 20/3=6,67.

För att kunna ge en så bra bild som möjligt av frågeområdet man vill mäta är det bra att ha frågor som är både positivt och negativt formulerade. Fördelar med detta är att man kan belysa det man vill mäta ur flera olika vinklar samtidigt som respondenten måste reflektera över varje påstående. I beräkningen av indexvärdet ges svarsalternativen för negativa påståenden omvänt värde för att på så sätt gå i linje med de övriga påståendena.


Vilka är redovisningsprinciperna för anonymitet och kvalitet?

Skolinspektionen har begränsat redovisningen av resultaten för att säkra enskilda individers anonymitet och resultatets tillförlitlighet:

  • Indexvärden redovisas inte på skolnivå om uppgifterna baseras på under fem svarande.
  • Lägsta svarsfrekvens för att resultatet för elever och pedagogisk personal ska redovisas är 65 %. När det gäller vårdnadshavare redovisar vi istället antalet svar.
  • Tabeller med resultat för enskilda påståenden redovisas ej om antal svarande är lägre än 20. Om antalet svar är 10-19 så redovisas istället medelvärdet för ett påstående.
  • Antal och andel svarande för ett enskilt svarsalternativ redovisas inte om uppgifterna baseras på under fem svarande. Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svarande redovisas inte heller det svarsalternativ som har näst lägst antal svarande. Dessa resultat redovisas istället på följande sätt: *= 1-9 svarande, ** = 10-19 svarande, *** = 20 svarande eller fler. Svarsalternativ med 0 antal svarande redovisas alltid.

Vilka ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktas till följande grupper:

Elever

Elever i grundskolans årskurs fem, nio och gymnasiets år två

Pedagogisk personal

Pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskola eller gymnasieskola

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Information om Skolenkäten ska distribueras till samtliga vårdnadshavare i aktuell skolenhet och skolform. Enkäten ska sedan besvaras en gång per barn. Det är vårdnadshavarna själva som bestämmer om de vill besvara enkäten tillsammans eller om endast en av dem besvarar enkäten.