Ekonomisk analys

Den som driver en fristående skola kallas enskild huvudman, det kan till exempel vara ett aktiebolag, en stiftelse eller någon annan organisationsform. Skolinspektionen gör en samlad tillsyn av huvudmannens ansvarstagande för respektive skolform som huvudmannen ansvarar för. Skolinspektionen besöker även alla fristående skolor.

Innan skolbesöken gör Skolinspektionen en analys av huvudmannens ekonomi. Analysen väger samman olika ekonomiska faktorer som kan påverka huvudmannens möjligheter att erbjuda alla elever den undervisning de har rätt till enligt skollagen.

Dessa handlingar behöver vi

Den ekonomiska analysen bygger i första hand på årsredovisningar eller årsbokslut. De huvudmän som är aktiebolag lämnar sin årsredovisning till Bolagsverket och Skolinspektionen får information därifrån. För de huvudmän som inte är aktiebolag begär Skolinspektionen in motsvarande information varje år, en gång på hösten och en gång på våren, beroende på räkenskapsårets slut.

Ibland behöver Skolinspektionen mer information, utöver årsredovisningar. Det kan till exempel vara uppdaterad räkenskapsinformation, redovisade skolkostnader per skolenhet, budgetar eller svar på specifika frågor. Då kontaktar vi huvudmannen och ber att få handlingarna skickade till oss.

Inskickat material blir allmänna handlingar

Allt material som skickas in till Skolinspektionen diarieförs och blir allmänna handlingar.