Detta bedömer vi

Tillsynens huvudområden

Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från gällande lagar och förordningar, men fokuserar på faktorer som är extra viktiga för alla barn och elevers lärande och trygghet. Skolinspektionen granskar också viktiga rättssäkerhetsfrågor för eleverna.

Hos huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, granskar vi:

 • Förutsättningar för utbildningen.
 • Utveckling av utbildningen.
 • Hos de utbildningsföretag och andra organisationer som driver fristående verksamheter bedömer vi även vilka ekonomiska och juridiska förutsättningar huvudmannen har att bedriva utbildning.

På skolenheter granskar vi:

 • Undervisning och lärande.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Bedömning och betygssättning.
 • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
 • Förutsättningar för skolenheten.
 • Styrning och utveckling av verksamheten.

Bedömningsunderlag ger detaljerad bild

Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från myndighetens bedömningsunderlag. De ger en detaljerad bild av vad Skolinspektionen bedömer. 

Bedömningsunderlagen för huvudmannanivån beskriver viktiga områden i huvudmannens ansvar inom olika skolformer (förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning).

Bedömningsunderlagen för skolenhetsnivå beskriver de bedömningar som Skolinspektionens inspektörer ska göra vid besök på skolenheter.

Bedömningsunderlagen är strukturerade utifrån två nivåer:

 • Arbetsområden som berör enhetens eller huvudmannens arbetsprocesser inom olika områden (på enhetsnivå, exempelvis undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, etc).
 • Arbetsområdena är sedan nedbrutna till ett antal kritiska faktorer som vi fokuserar på. Dessa faktorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas.

Om tillsynen visar att det finns brister inom en kritisk faktor framgår detta av beslutet. Av beslutet framgår också vilka åtgärder Skolinspektionen bedömer att huvudmannen bör vidta.