Ombedömning av nationella prov

Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att samla in ett urval av redan rättade nationella prov från skolor i hela landet och bedöma dem en gång till. Ombedömningen görs en gång varje läsår på skolor som har elever i årskurs 6, 9, gymnasiet eller i den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå och som är aktuella för regelbunden tillsyn. Syftet med ombedömningen av nationella prov är att främja en likvärdig bedömning av proven, och i förlängningen likvärdighet i elevernas kurs- och ämnesbetyg.

Ombedömningen blir ofta den första delen av tillsynen. Urvalet av skolor är dock preliminärt när ombedömningen görs, vilket innebär att ombedömningen inte görs på alla skolor där myndigheten gör regelbunden tillsyn. Det kan innebära att ombedömningen görs på skolor där Skolinspektionen i slutändan inte gör tillsynsbesök.

Så görs ombedömningen

Ombedömningen innebär att Skolinspektionen ber skolorna skicka in kopior av nationella prov som skrivits på skolan. Skolans bedömning av proven tas bort, liksom all annan information som kan leda till att enskilda elever kan identifieras. Skolinspektionen ber sedan lärarlegitimerade, ämnesbehöriga och erfarna lärare att bedöma proven en andra gång.

Mer information om hur ombedömningen går till och hur resultaten kan tolkas och användas finner du här:
Siris.skolverket.se: Analysstöd - ombedömningsdokument (extern länk, nytt fönster)

Så används resultatet

När ombedömningen är klar görs en sammanställning av resultatet på skolnivå. I den redovisar Skolinspektionen skillnader i hur skolans lärare och ombedömarna har bedömt de inskickade proven. Denna sammanställning bildar sedan ett av flera underlag för granskningen av skolan.

Så kan du ta del av resultatet

Resultatet av ombedömningen publiceras i skoldatabasen Siris cirka ett år efter det att proven har skickats in till Skolinspektionen, och finns då tillgängliga här:
Siris.skolverket.se: Ombedömning av nationella prov (extern länk, nytt fönster)

Slutrapporter från tidigare års ombedömningar

Här kan du ladda ner övergripande rapporter från tidigare års ombedömningar:
Publikationer