Frågor och svar

När görs ombedömningen av nationella prov?

Skolinspektionen skickar under vecka 25 ut brev med begäran att kommuner, i egenskap av huvudmän, ska skicka in provkopior på delprov med elevlösningar som genomförts inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Till grund- och gymnasieskolenheter som dragits i ett första urval skickas under vecka 25-26 ett beslut till skolenhetens huvudman om att skolenheten ska inkomma med kopior på elevlösningar.

Vecka 35-36 skickas ett brev till skolenheterna med instruktioner om hur skolenheterna ska gå till väga när de kopierar och sänder in elevlösningar. I brevet specificeras även vilka elevlösningar som efterfrågas.

I vecka 38-39 skickas både beslut till huvudmän för de skolenheter som dragits i det andra urvalet samt instruktioner till skolenheterna. Samma vecka som beslut skickas till huvudman skickas även en kopia på beslutet till den skolenhet beslutet gäller.

Insamling av proven från den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå pågår fram till och med fredagen den 31 augusti.

För grund- och gymnasieskolenheter som dragits i det första urvalet pågår insamlingen fram till och med 28 september.

För de skolenheter som dragits i det andra urvalet pågår insamlingen till och med 19 oktober.

Själva ombedömningen, som genomförs av behöriga ämneslärare med flera års erfarenhet, pågår från oktober 2018 till mars 2019.


Varför är vår skola inte med i urvalet?

Skolinspektionen drar urvalet av skolenheter utifrån vilka huvudmän som ingår i myndighetens tillsynsplan när skolenhetsrapporterna och sammanställningarna på huvudmannanivå publiceras. Det innebär att huvudmän för de skolenheter som under höstterminen ett givet år skickar in provkopior på provversioner, som skrivits under den föregående vårterminen, planeras få regelbunden tillsyn nästkommande höst- och vårtermin.

Exempelvis, de nationella prov som skrivs under VT 18 kommer under HT 18 samlas in från skolenheter vars huvudmän finns med i planen för regelbunden tillsyn eller kvalitetsgranskning HT 19 eller VT 20.

Att en skolenhet har en huvudman som ingår i planen för regelbunden tillsyn eller regelbunden kvalitetsgranskning är inte tillräckligt för att ingå i urvalet. Det är ett av urvalskriterierna, utöver det ska skolenheten ha elever som skrivit de delprov som är aktuella för ombedömning. Av de skolenheter som uppfyller dessa kriterier görs ett slumpmässigt urval. Är er skolenhet inte med i urvalet är det antagligen för att den inte uppfyller något av kriterierna eller för att den slumpats bort.


Vi har fått begäran om prov trots att vi inte skrivit några prov/väldigt få prov?

Skolinspektionen skickar innan sommaren ut begäran och beslut om att skolenheter ska inkomma med kopior på elevlösningar från de nationella proven. Dessa utskick görs utifrån Skolverkets listor över skolenheter som beställt prov. Det gör att antalet prov som faktiskt genomförts på skolenheten kan skilja sig från det antal prov som beställts av skolenheten. Därför kan det bli så att Skolinspektionen innan sommaren begär in nationella prov från skolenheter där inga eller få nationella prov skrivits.

I det slutgiltiga urvalet, som dras efter sommaren, kommer endast skolenheter inkluderas där provbetyg finns registrerade hos SCB. Vet ni redan nu att ni vid skolenheten inte kommer skriva de nationella prov som begärts in kan ni räkna med att efter sommaren få beskedet att skolenheten inte längre är aktuell att ingå i ombedömningen.


Vi behöver fler försättsblad. Kan vi kopiera upp fler blad själva?  

Nej. Försättsbladen bär på en kod som är unik för varje enskilt försättsblad och därför kan skolenheten inte kopiera försättsblad. Skolinspektionen måste därför skicka ytterligare försättsblad till skolenheten så att ni kan bifoga ett unikt försättsblad med varje kopierat prov. Saknar ni försättsblad så kontakta oss på Skolinspektionen så ser vi till att fler försättsblad skickas till er.


Vi vill börja kopiera proven genast. Varför kan vi inte få listan med prov redan nu?

Urvalet av elevlösningar dras utifrån SCB:s register över inrapporterade provbetyg. Urvalet kan inte göras förrän detta register är upprättat. Skolinspektionen kan därför inte ge besked om vilka elevlösningar som ska kopieras och skickas in förrän efter sommaren. 


Vi har använt ersättningsprovet för samtliga elever i år. Ska vi skicka in proven ändå?

Ersättningsprov ingår inte i ombedömningen. I de fall samtliga elever eller klasser skrivit ersättningsprovet kommer Skolinspektionen inte begära in kopior.

Om skolenheten är säker på att samtliga elever skrivit ersättningsprovet går det bra att redan nu arkivera proven. Om det råder viss tvekan eller om ni vet att det finns elever som skrivit ordinarie prov ber vi er att avvakta.

Definitivt besked om deltagande i ombedömningen kommer i augusti.


Vi har många fler elever som skrivit prov än som vi fått försättsblad för, hur ska vi göra?

Det kan vara så att antalet försättsblad inte tycks stämma av två orsaker:

  1. Urvalet av antal prov bygger på de uppgifter som ni på skolenheten skickat in till Statistiska centralbyrån (SCB), kontrollera därför att de elever vars elevlösningar ni planerar att skicka in kopior för går på den skolenhet vars skolenhetskod är angiven i materialet.

  2. SCB samlar bara in delprov där eleven fått ett giltigt betyg registrerat. Det innebär att om en elev skrivit nationellt prov i exempelvis gymnasiekursen Svenska 1 men inte genomfört det specifika delprovet som samlas in för ombedömning så ingår inte eleven i urvalet. Kontrollera därför att eleven skrivit det delprov som begärs in för ombedömning.

Om ni kontrollerat för dessa orsaker och antalet försättsblad fortfarande inte stämmer så kontakta oss på Skolinspektionen.

Du når oss på tel:
076-129 74 80

eller mejl:
ombedomning@skolinspektionen.se.
Vi kommer då be SCB att kontrollera detta i sina register.


Vi har tappat bort våra försättsblad – hur gör vi för att få nya försättsblad?

Kontakta Skolinspektionen på telefonnummer:
076-129 74 80

eller via mejladressen
ombedomning@skolinspektionen.se.

Vi vill att ni meddelar oss namnet på skolenheten, vad ni har för skolenhetskod och hur många försättsblad det rör sig om. Skolinspektionen kontaktar då SCB, som ansvarar för tryck och utskick av material. SCB kommer då att skicka ut en ny rekommenderad försändelse adresserad till rektorn på skolenheten.


Vi har skrivit fel på våra försättsblad – vad gör vi nu?

Om ni skrivit fel uppgifter på försättsbladen så stryk över det ni skrivit och skriv dit de korrekta uppgifterna. Det tar tid att skicka ut nya försättsblad därför blir vi tacksamma om ni använder de ni redan fått, även om det betyder att ni måste stryka över uppgifter och skriva dit nya.


Måste verkligen allt kopieras? 

Med undantag för elevlösningarna i ämnet svenska ska samtliga sidor i provhäftena kopieras, även tomma sidor eller sidor som eleven lämnat obesvarade. Orsaken till att även tomma sidor ska kopieras är att vi med säkerhet ska veta att provsidor från elevlösningarna inte försvunnit eller av misstag inte kopierats. Om provsidor saknas kan proven inte bedömas korrekt, vilket påverkar analysarbetet negativt.

Bedömningsmatriser som läraren fyllt i behöver inte kopieras. Vad det gäller elevlösningarna i ämnet svenska behöver enbart de sidor som eleven svarat på kopieras och skickas in. Det innebär att själva provhäftet, där uppgiften finns angiven, inte behöver kopieras.


Kan vi kopiera i A3 dubbelsidigt? 

Nej, materialet måste kopieras i A4-format. 


Måste vi kopiera proven - kan vi inte skicka original?

Proven måste kopieras då Skolinspektionen inte har möjlighet att skicka tillbaka originalproven till skolan efter att ombedömningen genomförts.

Det är även viktigt att ni kopierar proven enligt anvisningarna i Bilaga 1.


Är det obligatoriskt att skicka in prov?

Ja, för grund- och gymnasieskolor.

Enligt 3 § i förordningen 1992:1083, om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet medmera, har Skolinspektionen rätt att besluta att skolhuvudmän ska lämna uppgifter om genomförda och rättade eller bedömda nationella prov vid en skolenhet. Om en huvudman inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt förordningens 3 § får Skolinspektionen, enligt förordningens 4 §, vid vite förelägga huvudmannen att fullfölja sina skyldigheter.


Varför har vi inte fått något resultat?

För att en skolenhet ska få ett resultat i form av en skolenhetsrapport på Skolverkets hemsida krävs att antalet ombedömda elevlösningar är fler än 10 stycken samt att fler än hälften av de delprov som skrivits vid skolenheten faktiskt har ombedömts av våra ombedömare. Några möjliga förklaringar till att det saknas skolenhetsrapporter trots att skolenheten tycker sig uppfylla dessa två kriterium är:

- Att kopieringen eller skanningen haft sådan låg kvalité att provkopior inte varit möjliga att ombedöma.

- Att skolenheten inkommit försent med kopior på de begärda elevlösningarna.

- Att resultaten från skolenhetens bedömningar inte angetts på giltigt format på försättsbladen.

- att vissa elever inte genomfört provet.

- att elevlösningar inte kunnat återfinnas av skolan.


När får vi veta resultatet från ombedömningen på vår skola?

När ombedömningen avslutats redovisas resultaten för varje skolenhet i form av skolenhetsrapporter. Skolenhetsrapporter för de prov som samlades in under hösten 2017 kommer att finns tillgängliga på Skolverkets hemsida från och med sommaren 2018:

Skolverket: Skolinspektionens dokument

Varje skolenhet delges sitt resultat via brev och huvudmän får en sammanställning över sina skolenheters resultat under sommaren 2018.

För de skolenheter som skickar in provkopior under hösten 2018 kommer resultat i form av skolenhetsrapporter och huvudmannasamanställningar att skickas ut till rektorer och huvudmän under försommaren 2019. Resultaten kommer även publiceras på Skolverkets hemsida.

 


Hur många skolor har ombedömts för en viss huvudman?

Det varierar och beror på hur många av en huvudmans skolenheter som dragits i urvalet. På Skolverkets hemsida finner du sammanställningar på huvudmannanivå där de av huvudmannens skolenheter som ingått i ombedömningen och som fått ett resultat redovisas. Huvudmannatabeller från tidigare ombedömningsomgångar finns på Skolverkets webbplats:

Skolverket: Sök rapporter från Skolinspektionen (extern länk, nytt fönster)