Frågor och svar

När görs ombedömningen av nationella prov?

Vi begär in kopior på nationella prov från vuxenutbildningen från kommuner under vecka 25-26 2017 och från grund- och gymnasieskolenheter under vecka 35 – 36 2017

Insamlingen pågår fram till fredagen den 1 september för vuxenutbildning och fram till fredagen den 29 september för grund- och gymnasieskolenheter.

Sedan börjar legitimerade, ämnesbehöriga och erfarna lärare att bedöma de prov som skickats in till Skolinspektionen.

Resultatet bildar sedan ett av flera underlag för granskningen av skolan.


Är det obligatoriskt att skicka in prov?

Ja, för grund- och gymnasieskolor. Skolinspektionen har rätt att besluta att skolhuvudmän ska lämna uppgifter om genomförda och rättade eller bedömda nationella prov vid en skolenhet, enligt 3 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet mm. Om en huvudman inte fullgör sin uppgiftsskyldighet har Skolinspektionen enligt förordningens 4 § rätt att förelägga en huvudman vid vite att fullgöra sina skyldigheter.


Vi har fått begäran om prov trots att vi inte skrivit några prov/väldigt få prov?

Urvalet i detta skede är baserat på de listor med beställningar av prov som vi fått från Skolverket. Detta kan skilja sig från antal prov som faktiskt genomförs på skolan. Om ni inte skrivit några prov finns heller inga provbetyg registrerade hos SCB för den aktuella terminen, och ni kommer då heller inte att ingå i det slutliga urvalet som dras efter sommaren. Om ni redan nu vet att så är fallet så kan ni räkna med att ni efter sommaren får besked om att ombedömning inte längre är aktuell på er skolenhet.


Vi har använt ersättningsprovet för samtliga elever i år. Ska vi skicka in proven ändå?

Ersättningsprov kommer inte att ingå i ombedömningen. I de fall samtliga elever eller klasser skrivit ersättningsprovet kommer Skolinspektionen inte begära in kopior på bedömda nationella prov. Om skolan är säker på att samtliga elever skrivit ersättningsprovet går det bra att redan nu arkivera proven. Om det råder viss tvekan eller om ni vet att det finns elever som skrivit ordinarie prov ber vi er att avvakta.

Definitivt beslut avseende deltagande i ombedömningen av nationella prov kommer i augusti.


Varför har vi inte fått något resultat? Varför är vår skola inte med i urvalet?

Om antalet ombedömda elevlösningar vid skolan understiger 10 stycken, eller om färre än hälften av de prov som skrevs vid skolan för det aktuella delprovet och terminen har ombedömts, redovisas inga resultat. Anledningen till att ombedömningsresultat saknas kan vara: 
- att vissa elever inte genomfört provet,
- att bristfällig kopiering eller scanning av prov gjort att delprovet inte kunnat ombedömas i sin helhet,
- att skolan inkommit för sent med de begärda elevlösningarna,
- att resultatet från skolans bedömning inte angetts på giltigt format,
- att elevlösningar inte kunnat återfinnas av skolan mm.


Vi vill börja kopiera proven genast. Varför kan vi inte få listan med prov redan nu?

Urvalet av elevlösningar för ombedömning sker utifrån SCB:s register över inrapporterade provbetyg. Urvalet kan därför inte göras förrän detta register är upprättat. Eftersom antalet beställda prov kan skilja sig från antalet faktiskt genomförda prov är urvalet av skolor än så länge preliminärt. Det kan därför hända att skolan inte inkluderas när det slutgiltiga elevurvalet dras i augusti.


Hur många skolor har ombedömts för en viss huvudman?

Huvudmannatabeller från tidigare ombedömningsomgångar finns i Skoldatabasen Siris:
Siris.skolverket.se: Dokument avseende ombedömning av nationella prov (extern länk, nytt fönster)


När får vi veta resultatet från ombedömningen på vår skola?

Skolvisa resultaten från ombedömningen av de prov som samlas in 2017 kommer att publiceras på Skoldatabasen Siris under våren 2018, och finns då tillgängliga här:
Siris.skolverket.se: Ombedömning av nationella prov (extern länk, nytt fönster)

Skolor som varit med i ombedömningen får även ett brev när resultaten är publicerade.


Måste verkligen allt kopieras? 

Ja, samtliga provsidor ska kopieras, även tomma sidor eller sidor eleven lämnat obesvarade. Bedömningsmatriser som läraren fyllt i behöver ni däremot inte kopiera. Orsaken till att även tomma sidor ska kopieras är att vi ska veta med säkerhet att sidor av provet inte försvunnit eller i misstag glömt att kopieras. Om sidor av provet saknas kan proven inte bedömas korrekt, vilket påverkar analysarbetet negativt.


Kan vi kopiera i A3 dubbelsidigt? 

Nej, materialet måste kopieras i A4-format. 


Måste vi kopiera proven - kan vi inte skicka original?

Proven måste kopieras och det är viktigt att ni kopierar enligt anvisningarna i Bilaga 1. Skolinspektionen har ingen möjlighet att skicka tillbaka originalproven till skolan efter ombedömningen. 


Vi behöver fler försättsblad. Kan vi kopiera upp fler blad själva?  

Nej, försättsbladen bär på en kod som är unik för varje enskilt blad, skolan kan därför inte själva kopiera upp fler blad. Bladen ska skickas i original, ett bifogat försättsblad för varje kopierat prov. Saknar ni försättsblad så kontakta oss på Skolinspektionen, så ser vi till att fler skickas ut till er.


Vi har många fler elever som skrivit prov än som vi fått försättsblad för. Hur ska vi göra?

Urvalet av antal prov bygger på de uppgifter som ni på skolenheten skickat in till Statistiska centralbyrån (SCB). Kontrollera därför att antalet elever som ni planerar att skicka in prov för bara är de som rör den skolenhetskod som är angiven i materialet.

SCB samlar bara in prov där eleven fått ett giltigt betyg, för det aktuella delprovet som samlas in. Det betyder till exempel att om en elev skrivit prov i Svenska 1 på gymnasieskolan, men inte det aktuella delprovet C, som samlas in i ombedömningen, så ska denna elev inte ingå i urvalet.

Är det fortfarande så att ni har fler elever som skrivit prov, utifrån angivna födelsemånader som ni ska skicka in, så kontakta oss på Skolinspektionen. Du når oss på tel: 076-129 74 80 eller mejl: ombedomning@skolinspektionen.se. Vi kommer då be SCB att kontrollera detta i sina register.


Vi har fått för få försättsblad – hur gör vi för att få fler?

SCB samlar bara in prov där eleven fått ett giltigt betyg, för det aktuella delprovet som samlas in. Det betyder till exempel att om en elev skrivit prov i Svenska 1 på gy, men inte det aktuella delprovet C, som samlas in i ombedömningen, så ska denna elev inte ingå i urvalet.

Är det fortfarande så att ni har fått för få försättsblad, utifrån angivna födelsemånader som ni ska skicka in, så kontakta oss på Skolinspektionen. Du når oss på tel: 076-129 74 80 eller mejl: ombedomning@skolinspektionen.se. Vi kommer då be SCB att kontrollera detta i sina register.


Vi har skrivit fel på våra försättsblad – vad gör vi nu?

Om ni skrivit fel uppgifter på försättsbladen, till exempel personnummer, så stryk över det ni skrivit eller sudda det ni skrivit, och skriv dit de korrekta uppgifterna. Det tar tid att skicka ut nya försättsblad, därför blir vi glada om ni använder de ni fått, även om det betyder att ni måste stryka över uppgifter och skriva dit nya.


Vi har tappat bort våra försättsblad – hur gör vi för att få nya försättsblad?

Kontakta Skolinspektionen på telefonnummer: 076-129 74 80, eller via mejladressen ombedomning@skolinspektionen.se. Vi vill att ni meddelar oss vad det rör sig om för skola, vad ni har för skolenhetskod och hur många försättsblad det rör sig om. Skolinspektionen kommer då att kontakta SCB, som ansvarar för tryck och utskick av material. När de får uppgifterna kommer de att skicka ut en ny rekommenderad försändelse adresserad till rektorn på skolenheten.