Under besöket

Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av förhållandena hos respektive huvudmnan och dess skolor. Vi beslutar sedan, utifrån vad kartläggningen och huvudmannens dokumentionen visar, hur tillsynen av huvudmannens och huvudmannens skolor ska läggas upp. Läs mer om denna kartläggning här:
Före besöket

Grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Skolor som utmärkt sig i kartläggningen av risker (till exermpel låga resultat avseende kunskap och trygghet) prioriteras och får en tillsyn.  Det innebär att skolan får besök av inspektörer och ett eget tillsynsbeslut. Övriga skolor ingår i den samlade granskningen av huvumännens skolverksamhet och får därmed inte egna tillsynsbeslut.

Detta sker under ett skolbesök

Inspektörerna börjar med att planera besöket utifrån skolans behov och storlek. Denna planering får skolans rektor ta del av innan besöket. När inspektörerna kommer till skolan börjar de med att informera skolans personal och representanter för eleverna om Skolinspektionens tillsyn och vad som kommer att hända under besöket. Besöken brukar innehålla intervjuer med elever, lärare, elevhälsan och rektor. I vissa fall gör också inspektörerna lektionsobservationer och intervjuar annan personal.

Samlad tillsyn av all verksamhet som huvudmannen ansvarar för

Huvudmannen har ansvar för all sin utbildningsverksamhet. Det kan utöver grund- och gymnasieskolor, grundsär och gymnasiesärskolor handla om fritidshem. Skolinspektionen har också tillsynsansvar för kommunala huvudmäns ansvarstagande för  förskola och vuxenutbildning. 

Detta sker under ett huvudmannabesök

Inspektörerna börjar med att planera besöket utifrån huvudmannens behov och storlek. Denna planering får skolchefen, eller den som huvudmannen har utsett, ta del av innan besöket. Inspektörerna gör intervjuer  med ett urval av personalgrupper, rektorer och chefer. Vi intervjuar också politiker eller ansvariga på utbildningsföretag (till exempel styrelsemedlemmar). I vissa fall gör inspektörerna också besök i huvudmannens verksamheter.