Under besöket

Grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av förhållandena på alla skolor som en viss huvudman ansvarar för. Myndigheten beslutar sedan, utifrån vad denna kartläggning visar, hur tillsynen av huvudmannens skolor ska läggas upp. Läs mer om denna kartläggning här:
Före besöket

Kommunala skolor

Skolinspektionen gör en fördjupad tillsyn av cirka 20 procent av de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Det innebär att skolan får besök av inspektörer och ett eget tillsynsbeslut. Skolinspektionen prioriterar att besöka de skolor som har störst behov av tillsyn, för att kunna få en bättre bild av verksamheten och för att kunna följa upp tillsynen bättre. De allra flesta grund- och gymnasiesärskolor kommer också att få besök och egna tillsynsbeslut.

Övriga kommunala skolor ingår i den samlade granskningen av kommunens skolverksamhet. De får inte besök och inte heller egna tillsynsbeslut.

Fristående skolor

Skolinspektionen besöker alla fristående skolor. Skolinspektionen gör en fördjupad tillsyn av cirka 20 procent av de fristående skolorna. Alla fristående skolor får egna tillsynsbeslut. Skolinspektionen besöker alla fristående skolor eftersom insynen är mindre i dessa verksamheter jämfört med i det offentliga skolväsendet.

Detta sker under ett skolbesök

Inspektörerna börjar med att planera besöket utifrån skolans storlek och behov. Denna planering får skolans rektor ta del av innan besöket. När inspektörerna kommer till skolan börjar de med att informera skolans personal och representanter för eleverna om Skolinspektionens tillsyn och vad som kommer att hända under besöket. Besöken brukar innehålla intervjuer med rektor, ett urval av lärare och elever och annan personal. I vissa fall gör också inspektörerna lektionsobservationer.

Samlad tillsyn av all verksamhet som huvudmannen ansvarar för

Den som driver skolverksamhet kallas huvudman. Det är oftast en kommun eller utbildningsföretag, men kan också vara andra organisationer. Huvudmannen har ansvar för alla skolverksamheter som man driver. Skolinspektionens tillsyn fokuserar på att granska att huvudmannen tar ansvar för att alla barn och elever får en god utbildning i en trygg miljö i alla de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Det kan utöver grund- och gymnasieskolor handla om förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Tillsynen av huvudmannens ansvarstagande för dessa verksamheter kan utformas på olika sätt. Granskningen går oftast till så att Skolinspektionen granskar ett urval av verksamheternas dokument och gör intervjuer med ett urval av chefer, rektorer och personalgrupper. Skolinspektionen kan också genomföra intervjuer med grupper av vårdnadshavare.

Inspektörerna begär också in olika dokument från huvudmannen och intervjuar förvaltningstjänstemän, politiker eller ansvariga på utbildningsföretag och andra enskilda huvudmän.