Om Skolenkäten

Förändringar i genomförandet av Skolenkäten HT 2020/VT 2021

Från och med vårterminen 2021 kommer vi att genomföra Skolenkäten en gång per år istället för varje termin där samtliga skolor kommer att delta under en tvåårsperiod. Istället för att enkäten genomförs en gång per termin för en fjärdedel av landets skolor kommer hälften av skolorna att delta under vårterminen. Det innebär att vi kommer att genomföra Skolenkäten under vårterminen 2021 istället för höstterminen 2020.

Så många skolor deltar

Under ett år besvarar vanligtvis cirka 360 000 personer på hälften av landets skolor Skolenkäten.

Skolenkäten besvaras av:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
  • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Vilka skolor deltar våren 2020?

I nedanstående lista får du en överblick över kommuner och enskilda huvudmän som deltar i Skolenkäten våren 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten VT20

Underlag inför granskningen av skolorna

Genom Skolenkäten efterfrågar vi elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten. Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero. 

Enkätresultatet utgör en del av all information som samlas in i samband med inspektion. Annan information som Skolinspektionen använder är bland annat betyg och resultat, anmälningsstatistik, resultat från ombedömningen av nationella prov och i samband med verksamhetsbesök – intervjuer med skolledning, lärare och elever samt lektionsobservationer. 

Enkäten, som finns i olika versioner beroende på respondentgrupp, handlar i huvudsak om:

  • Undervisning och lärande
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden och inflytande
  • Trygghet och studiero

Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.

Här kan du ta del av resultatet för alla skolor

Cirka två månader efter att Skolenkäten har genomförts presenteras resultatet för alla skolor, kommuner och skolföretag i Skolverkets statistiksök: Här kan du också ta del av tidigare genomförda enkätomgångar:
Skolverket: Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Resultatet finns även sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman på vår webbplats. Här publicerar vi även övergripande analyser baserat på resultatet:
Statistik från Skolenkäten

Underlag vid val av skola

Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola. Här hittar du webbplatsen:
Ubildningsguiden