Frågor och svar

Hur genomförs Skolenkäten?

Skolenkäten genomförs med landets samtliga skolor fördelat över fyra enkätomgångar under en löpande tvåårsperiod. Det innebär att varje huvudman/skolenhet deltar vartannat år. Skolenkäten finns i sex olika enkätversioner som riktas till åtta respondentgrupper  (se Vilka ska svara?).

Efter att skolorna har registrerat uppgifter om sina skolor på en webbplats utvecklad av Skolinspektionen ska skolorna distribuera enkätlänkar och inloggningsuppgifter till berörda respondentgrupper på skolan. Elever och pedagogisk personal besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent, medan vårdnadshavarnas inloggningsuppgift är unik för varje skolenhet. Detta i kombination med en lägre svarsfrekvens innebär en risk för att resultaten från vårdnadshavarna inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Skolinspektionen hanterar enkätsvaren och sammanställer sedan resultatet. Svarsfrekvenserna för elever respektive pedagogisk personal beräknas som antalet svar i relation till totalt antal i aktuell respondentgrupp och skolenhet. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare uppskattas genom att beräkna antalet svar i relation till antalet elever på skolenheten.

Skolinspektionen har upphandlat den tekniska lösningen för genomförandet av Skolenkäten. Från och med 2018 är det Origo Group AB som genomför Skolenkäten på Skolinspektionens uppdrag.

För mer information om hur Skolenkäten genomförs, se den Tekniska rapporten för berörd enkätomgång. 

Den senaste rapporten hittar du här

Här kan du ta del av resultaten  


Varför gör ni Skolenkäten?

Syftet med Skolenkäten är att bidra med underlag inför Skolinspektionens tillsyn och granskning. Genom Skolenkäten efterfrågar vi elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten. Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i skollagen och i läroplanerna. Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt som till exempel om eleverna känner sig trygga eller om de har studiero.

Enkätresultatet utgör således en del av all den information som samlas in i samband med tillsyn och granskning. Annan information som Skolinspektionen använder är bland annat betyg och resultat, anmälningsstatistik, resultat från ombedömningen av nationella prov och i samband med verksamhetsbesök – intervjuer med skolledning, lärare, elever samt lektionsobservationer.

Mer information om Skolinspektionens tillsyn och granskning finns att ta del av här:

Tillsyn och granskning

Resultatet från elev- och vårdnadshavarenkäten presenteras även på Skolverkets webbplats Välja skola, som riktar sig till elever och föräldrar:

Valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten


Jag saknar öppna svar/kommentarsfält

Dina synpunkter är värdefulla för oss. På grund av enkätens omfattning, fler än 150 000 personer besvarar enkäten varje
enkätomgång, så har vi ingen möjlighet att hantera fritextsvar. 


Jag saknar frågor i enkäten...

Enkätutrymmet är begränsat och när det gäller de frågor som ingår i Skolenkäten utgår vi ifrån

– Det som Skolinspektionen har i uppdrag att granska. Mer information:

– Målgruppen. Skolenkäten har fler målgrupper och finns i flera versioner. Respektive enkätversion är utformad efter aktuell målgrupp. Frågor om utmaningar förekommer till exempel främst till elever och frågor om det pedagogiska ledarskapet ställs endast till skolpersonal.

– Enkätmetodologiska aspekter. Alla frågor lämpar sig inte att ställa i enkätformat.

Om du har synpunkter på enkätens utformning så kan dessa förmedlas till skolenkaten@skolinspektionen.se. Synpunkter på Skolenkäten utgör en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet och vi är tacksamma för återkoppling på vad ni som berörs av enkäten tycker.


Skolverkets Upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen

Skolverket har mycket information om vilka regler som gäller i skolan på sin webbplats. Du kan också kontakta deras upplysningstjänst. De svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

E-post: upplysningstjansten@skolverket.se

Tel: 08-527 332 00

Skolverket: Upplysningstjänsten, extern länk öppnas i nytt fönster

 

 


Om du anser att skolan brister finns mer information här

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på skolan så kan du läsa mer här hur du går tillväga.

Synpunkter och klagomål


När görs Skolenkäten?

Vårens omgång av Skolenkäten startar i slutet januari och enkätperioden pågår i minst fyra veckor.

Höstens omgång av Skolenkäten startar i november. Enkätperioden pågår i minst fyra veckor. 


Hur ofta deltar varje huvudman/skola i Skolenkäten?

Skolorna deltar i Skolenkäten med en frekvens på vartannat år. Resultatet används dels i myndighetens inspektionsarbete, men också av Skolverket på webbplatsen Välja skola, som riktar sig till elever och föräldrar:
valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)


Förberedelseklass, vad gäller?

Elever i årskurs 5 och 9 som går i förberedelseklass ska besvara Skolenkäten. 

Vårdnadshavare till elever i förberedelseklass ska också besvara Skolenkäten. Saknas vårdnadshavare kan förordnad god man besvara enkäten.


Introduktionsprogram, vad gäller?

Skolenkäten riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolans år 2 Här ingår även elever som går sitt andra år på på något av introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Elevenkäten finns översatt till arabiska, dari, engelska och somaliska.


När får vi enkätresultaten?

Resultatet blir klart några månader efter att enkäten har stängt. Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten.

Resultat för kommuner, företag, skolor och svarsgrupper
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (PDF-dokument, extern länk, nytt fönster)

Resultatet från Skolenkäten (Excel-dokument)


Vilka språk finns enkäterna på?

Föräldrar kan besvara enkäten på: Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska) och دری (Dari).

Elever kan besvara enkäten på: Svenska, العربية (Arabiska), English (Engelska), Soomaali (Somaliska), Dari (دری) och Deutsch (Tyska).

Skolpersonal kan besvara enkäten på: Svenska och Engelska

Språken har valts ut med tanke på språkets utbredning i Sverige och  förekomsten bland nyanlända personer. Den enkät som riktar sig till föräldrar har prioriterats i översättningarna.


Vad menas med pedagogisk personal?

Med pedagogisk personal avses i denna undersökning den personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Enkäten ska besvaras av samtlig pedagogisk personal i samtliga grund- och gymnasieskolor som ingår i enkätomgången, det vill säga även skolor utan årskurs 5, årskurs 9 eller gymnasiets år 2. Pedagogisk personal som arbetar på flera skolor som ingår i enkätomgången ska besvara en enkät per skola.


Ska pedagogisk personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven besvara enkäten?

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av den pedagogiska personalens upplevelse av skolenhetens verksamhet. Den pedagogiska personalen behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.


Hur gör vi om eleverna inte är på skolan under enkätperioden?

Om eleverna är på arbetsplatsförlagt lärande under enkätperioden bör eleverna kallas till skolan särskilt för att besvara enkäten. Detta kan ske klassvis, i mindre grupper eller individuellt. Eleverna bör inte besvara enkäten från sin praktikplats eller hemmet, eftersom instruktioner och omständigheter bör vara så lika som möjligt så att resultaten blir jämförbara.


Hur är indexvärdena i resultatredovisningarna beräknade?

För att ge en så bra bild som möjligt av varje frågeområde finns två till tre påståenden per område. Dessa påståenden utgör tillsammans ett gemensamt mått för frågeområdet, ett så kallat index. Beräkningen av ett index går till så att de olika svarsalternativen på de olika frågorna ges ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar.

I Skolenkäten sker denna beräkning på följande sätt:

SvarsalternativVärde
Stämmer helt och hållet 10
Stämmer ganska bra 6,67
Stämmer ganska dåligt 3,33
Stämmer inte alls 0
Vet ej Exkluderas från beräkningen


Har man till exempel svarat stämmer helt och hållet på den första frågan, stämmer ganska dåligt på den andra frågan och stämmer ganska bra på den tredje frågan i ett index får man följande värde: 10+3,33+6,67=20. Detta värde delas sedan på antalet svar, vilket här ger ett indexvärde på 20/3=6,67.

För att kunna ge en så bra bild som möjligt av frågeområdet man vill mäta är det bra att ha frågor som är både positivt och negativt formulerade. Fördelar med detta är att man kan belysa det man vill mäta ur flera olika vinklar samtidigt som respondenten måste reflektera över varje påstående. I beräkningen av indexvärdet ges svarsalternativen för negativa påståenden omvänt värde för att på så sätt gå i linje med de övriga påståendena.


Vilka är redovisningsprinciperna för anonymitet och kvalitet?

Skolinspektionen har begränsat redovisningen av resultaten för att säkra enskilda individers anonymitet och resultatets tillförlitlighet:

  • Indexvärden redovisas inte på skolnivå om uppgifterna baseras på under fem svarande.
  • Lägsta svarsfrekvens för att resultatet för elever och pedagogisk personal ska redovisas är 65 %. När det gäller vårdnadshavare krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas. 
  • Tabeller med resultat för enskilda påståenden redovisas ej om antal svarande är lägre än 20. Om antalet svar är 10-19 så redovisas istället medelvärdet för ett påstående.
  • Antal och andel svarande för ett enskilt svarsalternativ redovisas inte om uppgifterna baseras på under fem svarande. Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svarande redovisas inte heller det svarsalternativ som har näst lägst antal svarande. Dessa resultat redovisas istället på följande sätt: *= 1-9 svarande, ** = 10-19 svarande, *** = 20 svarande eller fler. Svarsalternativ med 0 antal svarande redovisas alltid.

Vilka ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktas till följande grupper:

Elever

Elever i grundskolans årskurs fem, nio och gymnasiets år två

Pedagogisk personal

Pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskola eller gymnasieskola

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Information om Skolenkäten ska distribueras till samtliga vårdnadshavare i aktuell skolenhet och skolform. Enkäten ska sedan besvaras en gång per barn. Det är vårdnadshavarna själva som bestämmer om de vill besvara enkäten tillsammans eller om endast en av dem besvarar enkäten.


Är Skolenkäten obligatorisk?

Ja, samtliga grund, grundsär- och gymnasieskolor (även fritidshem och förskoleklasser) i Sverige ska delta i Skolenkäten. Skolenheter som ska delta i enkätomgången behöver genomföra en registrering inför Skolenkäten så att berörda målgrupper ges möjlighet att ge sin bild av skolan (se 26 kap 7 § skollagen om uppgiftsskyldighet). Det är frivilligt för respondenterna att besvara Skolenkäten.   


Varför får inte alla personalgrupper Skolenkäten?

Skolinspektionens granskningar sker främst på skolenhetsnivå. Skolenkäten kan därför inte riktas till de personalkategorier som är för få till antalet, t ex så krävs det minst 20 svar för redovisning på påståendenivå.