Frågor och svar

Hur genomförs Skolenkäten?

Skolenkäten genomförs med landets samtliga skolor fördelat över fyra enkätomgångar under en löpande tvåårsperiod. Det innebär att varje huvudman/skolenhet deltar vartannat år. Skolenkäten finns i sex olika enkätversioner som riktas till åtta respondentgrupper  (se Vilka ska svara?).

Efter att skolorna har registrerat uppgifter om sina skolor på en webbplats utvecklad av Skolinspektionen ska skolorna distribuera enkätlänkar och inloggningsuppgifter till berörda respondentgrupper på skolan. Elever och pedagogisk personal besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent, medan vårdnadshavarnas inloggningsuppgift är unik för varje skolenhet. Detta i kombination med en lägre svarsfrekvens innebär en risk för att resultaten från vårdnadshavarna inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Skolinspektionen hanterar enkätsvaren och sammanställer sedan resultatet. Svarsfrekvenserna för elever respektive pedagogisk personal beräknas som antalet svar i relation till totalt antal i aktuell respondentgrupp och skolenhet. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare uppskattas genom att beräkna antalet svar i relation till antalet elever på skolenheten.

Skolinspektionen har upphandlat den tekniska lösningen för genomförandet av Skolenkäten. Från och med 2018 är det Origo Group AB som genomför Skolenkäten på Skolinspektionens uppdrag.

För mer information om hur Skolenkäten genomförs, se den Tekniska rapporten för berörd enkätomgång. 

Den senaste rapporten hittar du här

Här kan du ta del av resultaten  


Jag saknar frågor i enkäten

Då utrymmet i enkäten är begränsat har vi inte möjlighet att täcka in alla aspekter av skolmiljön i Skolenkäten. När det gäller de frågor som ingår i enkäten utgår vi ifrån dessa faktorer:

 Det som Skolinspektionen har i uppdrag att granska.

– Berörd målgrupp. Skolenkäten har flera målgrupper och finns i flera versioner. Respektive enkätversion är utformad efter aktuell målgrupp. Frågor om utmaningar förekommer till exempel främst till elever och frågor om det pedagogiska ledarskapet ställs endast till skolpersonal.

– Enkätmetodologiska aspekter. Alla frågor lämpar sig inte att ställa i en enkät.


Varför gör ni Skolenkäten?

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn och kvalitetsgranskning. Syftet med de olika frågorna i Skolenkäten är att få en samlad bild över elevers, lärares och vårdnadshavares syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Utgångspunkt för frågorna är de områden som Skolinspektionen har i uppdrag att granska. Särskilt fokus har områden som kan vara svåra att få information om via andra informationskällor, t.ex. trygghet och studiero.

Här kan du läsa mer:

Skolinspektionens uppdrag

Skolenkäten syfte

Delar av resultatet från elev- och vårdnadshavarenkäten presenteras även på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.


Jag saknar öppna svar/kommentarsfält

Dina synpunkter är värdefulla för oss. På grund av enkätens omfattning, fler än 200 000 personer besvarar enkäten varje
enkätomgång, så har vi ingen möjlighet att hantera fritextsvar. 


Skolverkets Upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen

Skolverkets webbplats finns mycket information om vilka regler som gäller i skolan. Skolverket svarar även på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.

Skolverket: Upplysningstjänsten (extern länk)

E-post: upplysningstjansten@skolverket.se

Tel: 08-527 332 00

 

 


Om du är missnöjd med din skola så hittar du mer information här

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på skolan så kan du läsa mer här hur du går tillväga.

Synpunkter och klagomål


När görs Skolenkäten?

Vårterminens omgång av Skolenkäten startar i januari och enkätperioden pågår i minst fyra veckor.
Höstterminens omgång av Skolenkäten startar i september och enkätperioden pågår i minst fyra veckor.


Hur ofta deltar varje huvudman/skola i Skolenkäten?

Skolorna deltar i Skolenkäten med en frekvens på vartannat år. Resultatet används dels i myndighetens inspektionsarbete men också av Skolverket på webbplatsen Utbildningsguiden, som riktar sig till elever och föräldrar.


Förberedelseklass, vad gäller?

Elever i årskurs 5 och 9 som går i förberedelseklass ska besvara Skolenkäten. 

Vårdnadshavare till elever i förberedelseklass ska också besvara Skolenkäten. Saknas vårdnadshavare kan förordnad god man besvara enkäten.


Introduktionsprogram, vad gäller?

Skolenkäten riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolans år 2 Här ingår även elever som går sitt andra år på på något av introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. Elevenkäten finns översatt till arabiska, dari, engelska och somaliska.


När får vi enkätresultaten?

Resultatet blir klart några månader efter att enkäten har stängt. Här hittar du resultat från tidigare omgångar av Skolenkäten.

Resultat för kommuner, företag, skolor och svarsgrupper
Skolverkets statistiksöktjänst (PDF-dokument, extern länk, nytt fönster)

Resultatet från Skolenkäten (Excel-dokument)


Vilka språk finns enkäterna på?

Föräldrar kan besvara enkäten på: Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska) och دری (Dari).

Elever kan besvara enkäten på: Svenska, العربية (Arabiska), English (Engelska), Soomaali (Somaliska), Dari (دری) och Deutsch (Tyska).

Skolpersonal kan besvara enkäten på: Svenska och Engelska

Språken har valts ut med tanke på språkets utbredning i Sverige och  förekomsten bland nyanlända personer. Den enkät som riktar sig till föräldrar har prioriterats i översättningarna.


Vad menas med pedagogisk personal?

Med pedagogisk personal avses i denna undersökning den personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Enkäten ska besvaras av samtlig pedagogisk personal i samtliga grund- och gymnasieskolor som ingår i enkätomgången, det vill säga även skolor utan årskurs 5, årskurs 9 eller gymnasiets år 2. Pedagogisk personal som arbetar på flera skolenhet som ingår i enkätomgången ska besvara en enkät per skolenhet.

Det är ytterst rektor som bedömer vilken personal som uppfyller ovanstående kriterier på skolan. Om man t.ex. arbetar halvtid som lärare i grundskolan och halvtid i förskoleklass så kan man ändå svara.


Ska pedagogisk personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven besvara enkäten?

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av den pedagogiska personalens upplevelse av skolenhetens verksamhet. Den pedagogiska personalen behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.


Hur gör vi om eleverna inte är på skolan under enkätperioden?

Om eleverna är på arbetsplatsförlagt lärande under enkätperioden bör eleverna kallas till skolan särskilt för att besvara enkäten. Detta kan ske klassvis, i mindre grupper eller individuellt. Eleverna bör inte besvara enkäten från sin praktikplats eller hemmet, eftersom instruktioner och omständigheter bör vara så lika som möjligt så att resultaten blir jämförbara.


Hur är indexvärdena i resultatredovisningarna beräknade?

För att ge en så bra bild som möjligt av varje frågeområde finns två till tre påståenden per område. Dessa påståenden utgör tillsammans ett gemensamt mått för frågeområdet, ett så kallat index. Beräkningen av ett index går till så att de olika svarsalternativen på de olika frågorna ges ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar.

I Skolenkäten sker denna beräkning på följande sätt:

SvarsalternativVärde
Stämmer helt och hållet 10
Stämmer ganska bra 6,67
Stämmer ganska dåligt 3,33
Stämmer inte alls 0
Vet ej Exkluderas från beräkningen


Har man till exempel svarat stämmer helt och hållet på den första frågan, stämmer ganska dåligt på den andra frågan och stämmer ganska bra på den tredje frågan i ett index får man följande värde: 10+3,33+6,67=20. Detta värde delas sedan på antalet svar, vilket här ger ett indexvärde på 20/3=6,67.

För att kunna ge en så bra bild som möjligt av frågeområdet man vill mäta är det bra att ha frågor som är både positivt och negativt formulerade. Fördelar med detta är att man kan belysa det man vill mäta ur flera olika vinklar samtidigt som respondenten måste reflektera över varje påstående. I beräkningen av indexvärdet ges svarsalternativen för negativa påståenden omvänt värde för att på så sätt gå i linje med de övriga påståendena.


Vilka är redovisningsprinciperna för anonymitet och kvalitet?

Skolinspektionen har begränsat redovisningen av resultaten för att säkra enskilda individers anonymitet och resultatets tillförlitlighet:

  • Indexvärden redovisas inte på skolnivå om uppgifterna baseras på under fem svarande.
  • Lägsta svarsfrekvens för att resultatet för elever och pedagogisk personal ska redovisas är 65 %. När det gäller vårdnadshavare krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas. 
  • Tabeller med resultat för enskilda påståenden redovisas ej om antal svarande är lägre än 20. Om antalet svar är 10-19 så redovisas istället medelvärdet för ett påstående.
  • Antal och andel svarande för ett enskilt svarsalternativ redovisas inte om uppgifterna baseras på under fem svarande. Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svarande redovisas inte heller det svarsalternativ som har näst lägst antal svarande. Dessa resultat redovisas istället på följande sätt: *= 1-9 svarande, ** = 10-19 svarande, *** = 20 svarande eller fler. Svarsalternativ med 0 antal svarande redovisas alltid.

Vilka ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktas till följande grupper:

Elever

Elever i grundskolans årskurs fem, nio och gymnasiets år två

Pedagogisk personal

Pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskola eller gymnasieskola

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Information om Skolenkäten ska distribueras till samtliga vårdnadshavare i aktuell skolenhet och skolform. Enkäten ska sedan besvaras en gång per barn. Det är vårdnadshavarna själva som bestämmer om de vill besvara enkäten tillsammans eller om endast en av dem besvarar enkäten.


Är Skolenkäten obligatorisk?

Ja, samtliga grund, grundsär- och gymnasieskolor (även fritidshem och förskoleklasser) i Sverige ska delta i Skolenkäten. Skolenheter som ska delta i enkätomgången behöver genomföra en registrering inför Skolenkäten så att berörda målgrupper ges möjlighet att ge sin bild av skolan (se 26 kap 7 § skollagen om uppgiftsskyldighet). Det är frivilligt för respondenterna att besvara Skolenkäten.   


Varför får inte alla personalgrupper Skolenkäten?

Skolinspektionens granskningar sker främst på skolenhetsnivå. Skolenkäten kan därför inte riktas till de personalkategorier som är för få till antalet, t ex så krävs det minst 20 svar för redovisning på påståendenivå. 


Kontakta oss

Om du inte hittar svaret på webben kan du kontakta oss: 
skolenkaten@skolinspektionen.se
Tfn växeln: 08-586 080 00