Ombedömning av nationella prov

Resultaten från ombedömningen används som underlag inför regelbunden tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning och kan även användas av huvudmän och skolenheter i deras systematiska kvalitetsarbete.

Då ett urval av skolenheter medverkar i ombedömningen finns inte ett resultat från ombedömningen för alla skolenheter som får tillsyns- eller granskningsbesök. Även det omvända kan bli fallet, att skolenheter som varit med i ombedömningen av nationella prov inte utgör en av de skolenheter som får skolbesök. 

Så görs ombedömningen

Ombedömningen innebär att Skolinspektionen ber skolorna skicka in kopior av nationella prov som skrivits på skolenheten. Skolenhetens bedömning av proven tas bort, liksom all annan information som kan leda till att enskilda elever kan identifieras. Skolinspektionen ber sedan legitimerade, ämnesbehöriga och erfarna lärare att bedöma proven en andra gång.

Mer information om hur ombedömningen går till och hur resultaten kan tolkas och användas finner du här:
Om ombedömningen av nationella prov

Så används resultatet

När ombedömningen är klar görs en sammanställning av resultaten på skolenhetsnivå. I den redovisar Skolinspektionen skillnaderna mellan hur skolans lärare och ombedömarna har bedömt de inskickade proven. Denna sammanställning utgör sedan ett av flera underlag inför ett tillsyns- eller granskningsbesök av skolan.

Så kan du ta del av resultatet

Resultaten från ombedömningen publiceras på Skolverkets webbplats cirka ett år efter det att provkopiorna skickats in till Skolinspektionen:
Skolverket: Sök rapporter från Skolinspektionen (extern länk, nytt fönster)

Slutrapporter från tidigare års ombedömningar

Här kan du ladda ner slutrapporter från tidigare års ombedömningar:
Publikationer

Ett regeringsuppdrag

Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att samla in ett urval av redan rättade nationella prov från skolor i hela landet och bedöma dem en gång till. Ombedömningen görs en gång varje läsår på skolor som har elever i årskurs 6, 9, gymnasiet eller i den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå och som är aktuella för regelbunden tillsyn eller regelbunden kvalitetsgranskning. Syftet med ombedömningen av nationella prov är att främja en likvärdig bedömning av proven och i förlängningen likvärdigheten i elevernas ämnes- och kursbetyg.