Frågor och svar

När görs ombedömningen av nationella prov?

Ett beslut skickas under vecka 24-25 till huvudmännen för de grund- och gymnasieskolenheter som ingår i urvalet och ska delta i ombedömningen av nationella prov. Under samma veckor skickas även en kopia till de skolenheter som berörs av beslutet. Vecka 39 skickas ett brev till skolenheterna med instruktioner om hur skolenheterna ska gå till väga när de kopierar och sänder in elevlösningar.

Insamlingen pågår fram till och med 25 oktober. Själva ombedömningen, som genomförs av behöriga ämneslärare med flera års erfarenhet, pågår från december 2019 till mars 2020.


Vi har använt ersättningsprovet för samtliga elever i år. Ska vi skicka in proven ändå?

Ersättningsprov ingår inte i ombedömningen. Om samtliga elever vid skolenheten skrivit ersättningsproven kan ni höra av er till oss på Skolinspektionen så stryker vi er skolenhet från urvalet.

Om en eller några elever på skolenheten skrivit ersättningsprov ska skolenheten skicka in ett försättsblad för varje elev som skrivit ersättningsprovet och på försättsbladet kryssa i att eleven skrivit ersättningsprov som skäl till varför ingen provkopia skickats in.

Skulle Skolinspektionen inte få information om varför de försättsblad som skolenheten fått skickade till sig inte inkommit kommer en signal att skickas till Skolinspektionens tillsynsverksamhet. Skolenheten kan med anledning av det komma att bli föremål för riktad tillsyn.


Är det obligatoriskt att skicka in prov?

Ja, för grund- och gymnasieskolor. Enligt 3 § i förordningen 1992:1083, om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet mm, har Skolinspektionen rätt att besluta att skolhuvudmän ska lämna uppgifter om genomförda och rättade eller bedömda nationella prov vid en skolenhet. Om en huvudman inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt förordningens 3 § får Skolinspektionen, enligt förordningens 4 §, vid vite förelägga huvudmannen att fullfölja sina skyldigheter.


Varför har vi inte fått något resultat?

För att en skolenhet ska få ett resultat i form av en skolenhetsrapport krävs att antalet ombedömda elevlösningar är fler än 10 stycken samt att fler än hälften av de delprov som skrivits vid skolenheten faktiskt har ombedömts av våra ombedömare. Några möjliga förklaringar till att det saknas skolenhetsrapporter trots att skolenheten tycker sig uppfylla dessa två kriterium är:
- Att kopieringen eller skanningen haft sådan låg kvalité att provkopior inte varit möjliga att ombedöma.
- Att skolenheten inkommit försent med kopior på de begärda elevlösningarna.
- Att resultaten från skolenhetens bedömningar inte angetts korrekt på försättsbladen.


När får vi veta resultatet från ombedömningen på vår skola?

När ombedömningen avslutats redovisas resultaten för varje skolenhet i form av skolenhetsrapporter. Skolenhetsrapporter för de prov som samlades in under hösten 2018 kommer att finnas tillgängliga på Skolverkets hemsida samt skickas till skolenheten per post under sommaren 2019.

Skolverket: Skolinspektionens dokument

För de skolenheter som skickar in provkopior under hösten 2019 kommer resultatet publiceras sommaren 2020.


Vi har fått ett beslut om att skicka in kopior på nationella prov trots att våra elever inte skrivit några prov eller väldigt få prov, vad gör vi?

Skolinspektionen skickar innan sommaren ut beslut om att skolenheter ska inkomma med kopior på elevlösningar från de nationella proven. Utskicken till grundskolor görs utifrån Skolverkets elevstatistik och till gymnasieskolor utifrån Skolverkets statistik över skolenheter som beställt prov. Det gör att antalet prov som faktiskt genomförts på skolenheten kan skilja sig från den statistik vi använder för att göra utskicken. Därför kan det bli så att Skolinspektionen begär in nationella prov från skolenheter där inga eller få nationella prov skrivits.

Även om inga ordinarie nationella prov har skrivits på skolenheten är det viktigt att ni fyller i de försättsblad som ni fått och skickar in de till Origo Group. På försättsbladen kan ni ange orsak till att provkopiorna inte kan skickas in. Får Origo Group inte in de försättsblad som skolenheten fått skickade till sig kommer en signal att skickas till Skolinspektionens tillsynsverksamhet. Skolenheten kan med anledning av det komma att bli föremål för riktad tillsyn.