Frågor och svar

När får vi reda på vår skolenhets resultat?

När ombedömningen avslutats redovisas resultaten för varje skolenhet i form av skolenhetsrapporter. Skolenhetsrapporter för de delprovskopior som samlades in under hösten 2019 finns tillgängliga på Skolverkets hemsida och har under maj 2020 skickats till skolenheten med post. 


Varför har vi inte fått något resultat?

För att en skolenhet ska få ett resultat i form av en skolenhetsrapport krävs att minst 10 delprov ombedömts samt att minst hälften av de begärda delproven inkommit från skolenheten och ombedömts av våra ombedömare. Några möjliga förklaringar till att det saknas skolenhetsrapporter trots att skolenheten tycker sig uppfylla dessa två kriterium är: 

- Att kopieringen eller skanningen haft sådan låg kvalité att insamlade provkopior inte varit möjliga att ombedöma.

- Att skolenheten inkommit för sent med kopior på de begärda elevlösningarna.

- Att resultaten från skolenhetens bedömningar inte angetts korrekt på försättsbladen.