Frågor och svar

När görs ombedömningen av nationella prov?

Ett beslut skickas under vecka 24-25 till huvudmännen för de grund- och gymnasieskolenheter som ingår i urvalet och ska delta i ombedömningen av nationella prov. Under samma veckor skickas även en kopia till de skolenheter som berörs av beslutet. Vecka 39 skickas ett brev till skolenheterna med instruktioner om hur skolenheterna ska gå till väga när de kopierar och sänder in elevlösningar.

Insamlingen pågår fram till och med 25 oktober. Själva ombedömningen, som genomförs av behöriga ämneslärare med flera års erfarenhet, pågår från december 2019 till mars 2020.


Är det obligatoriskt att skicka in prov?

Ja, för grund- och gymnasieskolor. Enligt 3 § i förordningen 1992:1083, om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet mm, har Skolinspektionen rätt att besluta att skolhuvudmän ska lämna uppgifter om genomförda och rättade eller bedömda nationella prov vid en skolenhet. Om en huvudman inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt förordningens 3 § får Skolinspektionen, enligt förordningens 4 §, vid vite förelägga huvudmannen att fullfölja sina skyldigheter.


Vi har fått ett beslut om att skicka in kopior på nationella prov trots att våra elever inte skrivit några prov eller väldigt få prov, vad gör vi?

Skolinspektionen skickar innan sommaren ut beslut om att skolenheter ska inkomma med kopior på elevlösningar från de nationella proven. Utskicken till grundskolor görs utifrån Skolverkets elevstatistik och till gymnasieskolor utifrån Skolverkets statistik över skolenheter som beställt prov. Det gör att antalet prov som faktiskt genomförts på skolenheten kan skilja sig från den statistik vi använder för att göra utskicken. Därför kan det bli så att Skolinspektionen begär in nationella prov från skolenheter där inga eller få nationella prov skrivits.

Även om inga ordinarie nationella prov har skrivits på skolenheten är det viktigt att ni fyller i de försättsblad som ni fått och skickar in de till Origo Group. På försättsbladen kan ni ange orsak till att provkopiorna inte kan skickas in. Får Origo Group inte in de försättsblad som skolenheten fått skickade till sig kommer en signal att skickas till Skolinspektionens tillsynsverksamhet. Skolenheten kan med anledning av det komma att bli föremål för riktad tillsyn.


Vi har använt ersättningsprovet för samtliga elever i år. Ska vi skicka in proven ändå?

Ersättningsprov ingår inte i ombedömningen. Om samtliga elever vid skolenheten skrivit ersättningsproven kan ni höra av er till oss på Skolinspektionen så stryker vi er skolenhet från urvalet.

Om en eller några elever på skolenheten skrivit ersättningsprov ska skolenheten skicka in ett försättsblad för varje elev som skrivit ersättningsprovet och på försättsbladet kryssa i att eleven skrivit ersättningsprov som skäl till varför ingen provkopia skickats in.

Skulle Skolinspektionen inte få information om varför de försättsblad som skolenheten fått skickade till sig inte inkommit kommer en signal att skickas till Skolinspektionens tillsynsverksamhet. Skolenheten kan med anledning av det komma att bli föremål för riktad tillsyn.


Antalet försättsblad vi fått skickade till oss stämmer inte överens med antalet elever som skrivit delprovet, vad ska vi göra?

Antalet försättsblad som skickats till varje skolenhet som ingår i ombedömningen baseras för grundskolor på Skolverkets elevstatistik och för gymnasieskolor på antalet delprov som skolenheten beställt från Skolverket. Det gör att antalet delprov som faktiskt genomförts på en skolenhet kan skilja sig från antalet försättsblad som skickats till skolenheten. Därför kan det bli så att Skolinspektionen antingen begär in nationella delprov från skolenheter där inga eller få delprov skrivits eller att antalet försättsblad är färre än antalet elever som skrivit delprovet.

Är antalet försättsblad fler än antalet elever som skrivit delprovet ska ni fylla i försättsbladet och kryssa i skälet till varför en tillhörande delprovskopia inte bifogas försättsbladet. I instruktionen (”Bilaga 1”) som skickats till skolorna under vecka 39 finns en detaljerad beskrivning av hur ni ska gå till väga för att fylla i försättsbladen utifrån de olika scenarion som kan föreligga. Alla försättsblad som skickats till er skolenhet ska skickas tillbaka till Origo Group.

Om antalet genomförda delprov överstiger antalet försättsblad skolenheten fått skickade till sig får ni på skolenheten själva välja ut vilka delprov som ska kopieras och sändas in med ett tillhörande försättsblad. Detta innebär att samtliga delprov som skrivits vid skolenheten inte kommer att ingå i undersökningen. Se ”Bilaga 1” för mer instruktioner.


Vi har skrivit fel på våra försättsblad – vad gör vi?

Om ni skrivit fel elevnamn och/eller klass på försättsbladen så stryk över de felaktiga uppgifterna och fyll i de korrekta. Om ni satt ett kryss i fel ruta så fyll i hela rutan som felaktigt kryssats i och sätt ett nytt kryss i den korrekta rutan. Det tar tid att skicka ut nya försättsblad därför blir vi tacksamma om ni använder de ni redan fått, även om det betyder att ni måste stryka över uppgifter för att kunna lämna korrekta.


Vi har tappat bort våra försättsblad – hur gör vi för att få nya försättsblad?

Kontakta Origo Group, antingen via mejl nationellaprov@origogroup.com eller per telefon 013-465 60 06. Uppge skolenhetens namn, skolenhetskod, vilket delprov det rör samt hur många nya försättsblad som behövs.


Måste verkligen allt kopieras?

Med undantag för elevlösningarna i ämnet svenska ska samtliga sidor i provhäftena kopieras, även tomma sidor eller sidor eleven lämnat obesvarade. Orsaken till att även tomma sidor ska kopieras är att vi med säkerhet ska veta att provsidor från elevlösningarna inte försvunnit eller av misstag glömt att kopieras.

Om provsidor saknas kan proven inte bedömas korrekt. Bedömningsmatriser som läraren fyllt i ska inte kopieras eller skickas in. Vad det gäller elevlösningarna i ämnet svenska behöver enbart de sidor som eleven svarat på kopieras och skickas in. Det innebär att själva provhäftet, där uppgiften finns angiven, inte behöver kopieras.


Måste vi kopiera delproven - kan vi inte skicka in originalet?

Proven måste kopieras då Skolinspektionen inte har möjlighet att skicka tillbaka originalproven till skolan efter att ombedömningen genomförts. Det är även viktigt att ni kopierar delproven enligt anvisningarna i instruktionen (”Bilaga 1”) som skickats till er under vecka 39.


Hur gör vi för att skicka in materialet?

Den retursedel skolenheten fått skickad till sig ska användas för att posta allt material i en försändelse till:
Origo Group
Att: Skolinspektionen
St Larsgatan 16
582 24 Linköping


Hur kan jag komma i kontakt med Origo Group?

Origo Group nås antingen via mejladressen nationellaprov@origogroup.com eller per telefon 013-465 60 06.


Vem ska jag kontakta, Origo Group eller Skolinspektionen?

Har du frågor kring insamlingen ska du höra av dig till Origo Group. För övriga frågor som rör uppdraget ska du kontakta Skolinspektionen.


När får vi veta resultatet från ombedömningen på vår skola?

När ombedömningen avslutats redovisas resultaten för varje skolenhet i form av skolenhetsrapporter. Skolenhetsrapporter för de prov som samlades in under hösten 2018 kommer att finnas tillgängliga på Skolverkets hemsida samt skickas till skolenheten per post under sommaren 2019.

Skolverket: Skolinspektionens dokument

För de skolenheter som skickar in provkopior under hösten 2019 kommer resultatet publiceras sommaren 2020.


Varför har vi inte fått något resultat?

För att en skolenhet ska få ett resultat i form av en skolenhetsrapport krävs att antalet ombedömda elevlösningar är fler än 10 stycken samt att fler än hälften av de delprov som skrivits vid skolenheten faktiskt har ombedömts av våra ombedömare. Några möjliga förklaringar till att det saknas skolenhetsrapporter trots att skolenheten tycker sig uppfylla dessa två kriterium är:
- Att kopieringen eller skanningen haft sådan låg kvalité att provkopior inte varit möjliga att ombedöma.
- Att skolenheten inkommit försent med kopior på de begärda elevlösningarna.
- Att resultaten från skolenhetens bedömningar inte angetts korrekt på försättsbladen.