Olika sorters beslut

Klicka på länken för att läsa mer om en viss beslutstyp:

Beslut efter regelbunden tillsyn, riktad tillsyn, etableringskontroll, förstagångstillsyn och anmälningar:
Föreläggande
Föreläggande med vite
Anmärkning
Avstående från ingripande

Beslut efter kvalitetsgranskning:
Granskningsbeslut

Beslut efter regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och anmälningar

Föreläggande

Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud, återkallande av tillståndet för en fristående skola eller statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet. Läs mer om detta här:
Om bristerna är allvarliga

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan.

Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Anmärkning

Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en anmärkning. Då är huvudmannen, alltså den som driver skolan, skyldig att åtgärda bristerna, och Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller ligga till grund för tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.

Avstående från ingripande

Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. Denna möjlighet finns om överträdelsen är ringa, om bristen snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå från att ingripa. Även om Skolinspektionen tar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi bristerna i beslutet.

Beslut efter kvalitetsgranskning

Granskningsbeslut

Skolinspektionen gör varje år granskningar inom olika avgränsade områden, så kallade kvalitetsgranskningar. Då får skolan eller verksamheten ett granskningsbeslut med en verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporten ger en fördjupad bild av vad granskningen har visat på just den skolan eller verksamheten. I besluten pekar vi på viktiga utvecklingsområden. Skolinspektionen följer upp att verksamheterna vidtar de åtgärder som behövs.