Inspektion 2018

Vi vill i högre grad granska kvaliteten i skolors arbetssätt och i undervisningen. Syftet är att Skolinspektionen ska kunna ge mer återkoppling till skolor och kommuner - både om det som är utvecklingsområden och det vi bedömer som styrkor och goda arbetssätt. 

 Jag är glad att vi nu ska besöka de första skolorna inom vår pilot - Inspektion 2018. Modellen innehåller fler verktyg vilket ger oss en större bredd i vår regelbundna inspektion. Vi vill med detta kunna ge skolor mer återföring och kunskap efter en granskning, säger Helen Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen. Det handlar också om att vi ska kunna arbeta än mer effektivt för att alla elever ska kunna få en bra skola och att det i deras skolvardag finns fungerande stöd, utmaningar i undervisningen, trygghet och allt det som följer av läroplanen.

På Skolinspektionen bedriver vi ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. Det är alltid aktuellt och viktigt. Ett tillfälle när vi bland annat behöver uppdatera våra metoder är när vi ska gå in i en ny period för vår regelbundna granskning. Vår nuvarande tillsynsperiod är slut under 2018 och vi behöver nu ta ställning till vilken inriktning vi vill ha i nästa period.

Skolinspektionen granskar skolor för att alla elever ska kunna få en likvärdig och god utbildning. När vi ser brister så ska huvudmannen åtgärda dessa så att skolan når upp till lagens krav. Detta är mycket viktigt för alla elevers rätt till en trygg och bra skola. En inspektion ska dock samtidigt kunna bidra till ett lärande som skolor kan använda i sitt utvecklingsarbete och som bidrar till att bygga kapacitet. Vi har identifierat att vi behöver göra mer för att bidra till ett sådant lärande.

Idag finns tillsyn i fokus i vår regelbundna verksamhet. Den är mycket viktig, men ger inte möjlighet att bedöma mer än det som handlar om lagens krav. Om vi vill kunna bedöma att vissa skolor har kommit mycket långt i vissa avseenden och andra har betydande utvecklingsbehov behöver vi, utöver tillsyn, fler verktyg. Ett sådant verktyg är kvalitetsbedömning och kvalitetsgranskning. Att bedöma skolor med hjälp av kvalitetsbedömning är mycket vanligt internationellt och görs inom ramen för skolinspektion i flera länder i Europa.

Innan vi ändrar en granskningsmodell är det mycket viktigt med utprövning. Med bakgrund av detta har vi tagit fram en ny modell för den regelbundna kvalitetsgranskningen som nu ska testas i en pilotverksamhet. Granskningen görs utifrån följande bedömningsområden: Undervisning, Rektors ledarskap, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning.

Så här genomförs piloten

Vi har informerat samtliga skolor och kommuner som deltar i piloten och besöken kommer att genomföras under första delen av höstterminen. Genom observationer av undervisningen och intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor kan vi granska hur skolans kärnverksamhet fungerar. Varje skola kommer att besökas under två dagar.

Detta leder inspektionen till

Samtliga av våra besök kommer att dokumenteras och kommuniceras till huvudmannen/kommunen. Varje inspektion kommer även landa i ett beslut.

När piloten är genomförd kommer vi att analysera och beskriva förutsättningarna för att införa regelbunden kvalitetsgranskning som en tillämpbar modell i vår tillsyn.

Till projektet finns en referensgrupp knuten. I denna ingår forskare med metodexpertis och inriktning skola, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting, Friskolornas riksförbund, Göteborgs stad och AcadeMedia.

Utöver att detta projekt aktivt utvärderas av Skolinspektionen så kommer projektet också att följas av Tillitsdelegationen.

 


Projektledare för "Inspektion 2018 piloten" är Lars Thornberg

e-post: Lars.Thornberg@skolinspektionen.se
telefon: 08-586 082 27

 

Kommuner och fristående huvudmän som ingår i granskningen

KÄVLINGE KOMMUN

GOTLANDS KOMMUN

KILS KOMMUN

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

TJÖRNS KOMMUN

TRANEMO KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN

BERGS KOMMUN

Centrina utbildning Aktiebolag

LAXÅ KOMMUN

LILLA EDETS KOMMUN

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

SVEDALA KOMMUN

YSTAD KOMMUN

JÖNKÖPINGS KOMMUN

KARLSHAMNS KOMMUN

SKELLEFTEÅ KOMMUN

SÖDERTÄLJE KOMMUN

ÖREBRO KOMMUN

ÅRJÄNGS KOMMUN