Regelbunden kvalitetsgranskning av huvudmannen

Frågorna som granskningen utgår ifrån skiljer sig åt beroende på om huvudmannen bedriver en skola eller flera skolor. För närvarande gäller granskningarna enbart skolformerna grundskola och gymnasieskola.

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen behöver ge rektorerna och skolorna förutsättningar att utforma utbildningen, så att den möter alla elevers olika behov och förutsättningar. Likvärdig utbildning är särskilt viktigt eftersom de nationella målen kan nås på olika sätt och att verksamheterna ska anpassas så att den ger alla elever, oavsett deras olika behov och förutsättningar, goda möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Huvudmannen kan göra detta med olika medel, till exempel genom att:

  • Fördela resurserna till skolorna olika beroende på hur elevernas behov på skolorna ser ut.
  • Organisera utbildningen (eller delar av den) på ett sätt som gynnar eleverna mest. Ett sådant exempel är fördelning av lärarresurser.

Skola med fler skolenheter

När en huvudman bedriver grundskola eller gymnasieskola och har fler skolenheter inom respektive skolform har vi valt att bedöma kvalitet inom två områden:

  • Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet.
  • Huvudmannens kompensatoriska arbete.

Analys av studieresultat och trygghet

Genom tidigare tillsyn och granskningar vet vi att många huvudmän och skolor har svårigheter med att genomföra analyser i samband med sina uppföljningar. Vi har därför valt att utreda och bedöma kvaliteten i huvudmannens analyser som de gör för att förklara styrkor och svagheter i verksamheten.

För att huvudmannen ska kunna vidta relevanta och ”träffsäkra” förbättringsåtgärder, som leder till varaktiga kvalitetshöjningar i verksamheten, måste åtgärderna möta de specifika problem som finns i huvudmannens verksamheter. Om huvudmannen inte grundar sina åtgärder på vad den specifika skolan behöver är risken stor att kvalitetsbristerna kvarstår eller bara tillfälligt avhjälps. Genom att granska kvaliteten i huvudmannens analyser kan Skolinspektionen bidra till att utveckla arbetet, detta med det framåtriktade syftet att få fram mer relevanta och träffsäkra utvecklingsåtgärder från huvudmännen.

Det kompensatoriska arbetet

Tidigare erfarenheter från tillsyn och granskningar visar att huvudmannens kompensatoriska uppdrag är något som upplevs svårt att genomföra i praktiken. Därför har vi har valt att fokusera på vilket sätt huvudmannen underbygger och vidtar olika åtgärder, med syfte att kompensera för de elever som har sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen. Här tittar Skolinspektionen inte bara på hur huvudmannen fördelar sina resurser vad gäller budget, utan också på hur personella och materiella resurser fördelas och används på huvudmännens skolor. Syftet är att få en helhetsbild över hur huvudmannen ger sina skolor förutsättningar i relation till de behov skolorna har.

Skola med en skolenhet

När en huvudman bedriver grundskola eller gymnasieskola, och endast har en skolenhet inom en skolform, har vi valt att bedöma kvalitet inom följande område:

  • Hur huvudmannen styr och stödjer skolenhetens arbete med att ge eleverna en god utbildning i en trygg miljö.

När en huvudman har en skolenhet inom en skolform blir det viktigt att huvudmannen är medveten om sitt ansvar att styra och stödja skolverksamheten, så att huvudmannen inte enbart förlitar sig på att skolans rektor gör detta inom sitt uppdrag som rektor.

Styra och stödja skolverksamheten

För att huvudmannen ska kunna ta sitt ansvar krävs att ansvaret och rollerna är tydliggjorda, kända och väl förankrade så att huvudmannen agerar som en självständig aktör i de frågor som åligger en huvudman. I detta arbete ingår bland annat att arbeta långsiktigt och systematiskt för att se till att nödvändiga resurser finns i form av lokaler, kompetens och utrustning/verktyg samt att resurserna organiseras och används på sådant sätt att det gynnar en hög måluppfyllelse. Huvudmannen ska också verka som en oberoende aktör, till vilken föräldrar och elever kan vända sig med klagomål och kränkningsanmälningar.

Regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman med en skolenhet genomförs alltid i samband med att det sker en regelbunden kvalitetsgranskning av skolan.