Tematisk tillsyn

Underlaget till den samlade riskbilden tas fram genom egna erfarenheter från den regelbundna tillsynen och kvalitetsgranskningar, samt från forskningsläget och olika utredningar. Syftet med tematisk tillsyn kan vara att granska ett specifikt område som myndigheten inte granskar inom ramen för regelbunden tillsyn.

Skolinspektionen vill med de tematiska tillsynerna uppmärksamma skolor och huvudmän på brister som kan finnas inom det granskade området. Det sker genom en övergripande rapport som redovisar generella resultat från tillsynen.

Varje skola eller huvudman som har ingått i tillsynen får dessutom ett beslut för att de ska kunna åtgärda eventuella brister. Metoden för en tematisk tillsyn situationsanpassas efter temat för tillsynen men samma metoder som används inom den regelbundna tillsynen används till exempel intervjuer med elever, lärare, rektor och huvudman.