Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolans årskurser 7-9

Skolan har stor betydelse för de nationella minoritetsspråkens - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - fortlevnad och utveckling. Modersmålet har stor betydelse för elevers identitet, självkänsla och betydelse för skolframgång. 

Elevers rätt till modersmålsundervisning

Elever som hör till de nationella minoriteterna har sedan 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Huvudmannen är därför skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till de elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna. 

Skolinspektionens erfarenheter pekar på att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever har rätt till. 

Idag deltar endast hälften av de grundskoleelever som har rätt till modersmålsundervisning i de olika nationella minoritetsspråken i undervisningen. Vad beror denna låga andel på? Exempelvis brister många kommuner i att informera om elevers rätt till undervisning eller i att erbjuda och anordna sådan undervisning. Vidare råder det stor brist på lärare i de nationella minoritetsspråken. 

Det här granskar vi 

I Skolinspektionens tillsyn ska följande frågor besvaras: 

  1. Erbjuder huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?
  2. Anordnar huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?

    Kartläggande frågeställningar:
  3. I vilken omfattning ges modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  4. I vilken omfattning använder huvudmannen fjärrundervisning för att tillhanda-hålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  5. I de fall fjärrundervisning bedrivs. Vilka exempel finns? 

Så här görs tillsynen

Tillsynen omfattar 25 huvudmän, såväl kommunala som enskilda. Intervjuer görs med huvudmannens skolchef, rektor, modersmålslärare och vid behov handledare i fjärrundervisning. Resultaten från granskningen publiceras någon gång i början av 2020.