Skolans ansvar för nätkränkningar

Exempel på beslut: Kränkande behandling
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

Enligt en förälder har en elev utsatts för kränkande behandling av andra elever. Kränkningarna har bland annat skett på internet.

Skolan berättar att de har känt till att eleven har känt sig utsatt för kränkningar av andra elever, men att de inte känner något ansvar för händelser utanför skolans område. Skolan säger samtidigt att det hade varit befogat att be om att få se den kommunikation som fördes över nätet för att kunna åtgärda eventuella oegentligheter.

Barn- och elevombudets bedömning

Detta ska Barn- och elevombudet ta ställning till

Denna anmälan har utretts av Barn- och elevombudet, BEO, som är en del av Skolinspektionen. BEO ska ta ställning till om eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. BEO ska också ta ställning till om huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har utrett och genomfört skäliga åtgärder mot kränkningarna efter att huvudmannen har fått kännedom om dem.

Kränkande behandling, anmärkning och skadestånd

BEO:s utredning visar att eleven har känt sig utsatt för kränkande behandling av andra elever på skolan. BEO säger i beslutet att skolan är skyldig att utreda påstådda kränkningar som sker på elevens fritid, om händelserna har kopplingar till verksamheten i skolan. Eftersom skolan inte har utrett de händelser som har inträffat har skolan brustit i sin utredningsskyldighet enligt skollagen.

BEO bedömer att skolans överträdelse av skollagen är mindre allvarlig och huvudmannen får därför en anmärkning.

Barn- och elevombudets beslut

BEO ger huvudmannen en anmärkning när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling i form av elevkränkningar (6 kap. 10 § skollagen). Eftersom den elev som anmälan gäller inte går kvar på skolan kommer beslutet inte att följas upp. Ärendet avslutas därmed.