Vad utreder Skolinspektionen?

Exempel på vad vi utreder:

  • Barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver.
  • Barn eller elever som blir utsatta för mobbning.
  • Barn eller elever som inte får den undervisning de har rätt till.
  • Om ditt barn inte får plats på förskola inom rimlig tid.
  • Ditt barn tagits emot i särskolan på felaktiga grunder.
  • Avgifter i samband med undervisningen.
  • Att tillsynen på skolgården inte fungerar.
  • Brister i den pedagogiska verksamheten och omsorgen om barnen och eleverna.

Vi granskar om skolan eller förskolan har brutit mot de regler som finns för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för verksamheten.

Tänk på att: Vi utreder bara ärenden där barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även om eleven slutat på skolan.

Anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare

Du kan anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare till Skolinspektionen. Vi kan sedan gå vidare och anmäla personen till Lärarnas ansvarsnämnd, om vi bedömer att hen agerat olämpligt eller oskickligt. Det kan till exempel handla om att hen har uttalat sig olämpligt, visat sig vara mycket oskicklig i sitt arbete eller har använt våld mot ett barn eller elev. Det kan också handla om att personen har dömts för grova brott eller har en allvarlig sjukdom som gör att hen inte kan utöva sitt yrke.

Lärarnas ansvarsnämnd kan ge läraren eller förskolläraren en varning eller återkalla legitimationen.

Dessa skolformer granskar vi

Skolinspektionen granskar många olika skolformer, som till exempel grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och olika sorters vuxenutbildning. Här finns en detaljerad lista över vilka skolformer Skolinspektionen har tillsyn över och som du kan lämna synpunkter på till oss: Dessa skolformer granskar vi 

Tänk på att: Du kan bara anmäla förskolor som drivs av en kommun till oss. Fristående förskolor, som drivs av till exempel ett företag eller föräldrakooperativ, ska du anmäla till den kommun som de ligger i. Om ett barn blivit mobbat eller kränkt i förskolan kan du dock alltid anmäla det till Skolinspektionen och BEO, även om det hänt på en fristående förskola.

Här kan du lämna in ditt klagomål

Länk till webbformulär