Vänd dig till rätt myndighet

Arbetsmiljö

 • Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till kommunen där förskolan ligger. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
 • Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
  Arbetsmiljoverket.se (extern länk, nytt fönster)

Brott

Legitimerade förskollärare och lärare

 • Om en legitimerad lärare och förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.
  Att anmäla till Skolinspektionen

Mobbning och kränkningar

 • Om en elev har blivit mobbad eller kränkt på ett sätt som har samband med elevens kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Då betraktas det som diskriminering.
  Do.se (extern länk, nytt fönster)

Tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar

 • Om en skola eller förskola har brister i tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättningar kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Det kan till exempel handla om stöd, information eller den fysiska miljön.
  Do.se (extern länk, nytt fönster) 

Undervisning, annan pedagogisk verksamhet och omsorg

 • Om du upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen om barnen kan du vända dig till Skolinspektionen.
  Att anmäla till Skolinspektionen
 • Om det gäller en fristående förskola så är det kommunen där den fristående förskolan ligger som har tillsynsansvar, i stället för Skolinspektionen. Men om ett barn blivit mobbat eller kränkt på en fristående förskola så är det Skolinspektionen och Barn- och elevombudet som tar hand om sådan anmälningar.

Överklaga beslut om till exempel åtgärdsprogram eller mottagande i särskola

 • Om du vill att skolan ska ändra ett beslut som redan har fattats kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Tänk på att du bara kan överklaga vissa sorters beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).
  Skolväsendets överklagandenämnd (extern länk, nytt fönster)