Orosanmäler Skolinspektionen till socialtjänsten?

Orosanmälan

I vissa situationer har Skolinspektionen en skyldighet att göra en så kallad orosanmälan till Socialtjänsten. Skyldigheten framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och innebär att en anmälan ska göras om myndigheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det kan exempelvis handla om att det finns risk för självskadebeteende eller annat som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd. Skyldigheten gäller oavsett om oron för eleven/barnet avser situationen i eller utanför skolan.

Anmälan syftar till att eleven/barnet och dess föräldrar ska få det stöd och den hjälp de bedöms vara i behov av. Den som inte anmäler, trots att hen är skyldig att göra det, riskerar att ställas till ansvar för tjänstefel. Vill du läsa mer om orosanmälan och anmälningsskyldighet kan du gå in på Socialstyrelsens webbplats och publikationen Anmäla oro för barn.