Drogtester

Drogtester är ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga drogtester kan genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och som huvudregel även från elevens vårdnadshavare om eleven inte är myndig. En elev har alltid rätt att avstå från att delta i ett test utan att behöva förklara varför, även om man tidigare har samtyckt.

Skolan får inte använda våld, påtryckningar, hot om sanktioner eller andra metoder för att tvinga en elev att gå med på att göra ett drogtest. Det är svårt att bedöma om ett drogtest faktiskt genomförs frivilligt – det vill säga med ett fullt och reellt samtycke, utan tvång. 

Vid misstanke om drogmissbruk hos en elev kan skolan ta kontakt med berörda myndigheter, som socialtjänsten, polisen och sjukvården.

På vissa skolor kan det förekomma att Riksidrottsförbundet genomför dopningstester utifrån uppdraget att motverka dopning bland idrottsutövare. Under förutsättning att Riksidrottsförbundet följer de regler som gäller för dopningstester är det tillåtet att genomföra sådana under skoltid.