Till huvudinnehåll

Elevprognos

En elevprognos ska visa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Bristande elevprognos är ett av de vanligaste skälen till avslag av ansökningar om att starta eller utöka fristående skola.

Den som ansöker ska visa att det finns ett riktat intresse från relevant målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade utbildningen och skolenheten.

Det här ska ingå i en intresseundersökning

Av undersökningen ska det framgå:

 • Vem som ställer frågorna.
 • Var utbildningen och skolan är tänkt att etableras.
 • Vilken utbildning och skola det handlar om (fristående skola samt årskurs/program och inriktning).
 • Hur intresseundersökningen har genomförts.
 • Vilka som tillfrågas.

Exempel på avslag

 • Den som tillfrågats i intresseundersökningen har inte fått relevant information om den tänkta huvudmannen och utbildningen.
 • Den som ansökt om att starta en gymnasieutbildning har undersökt intresset för ett nationellt program, men inte för den sökta inriktningen på programmet.
 • Resultatet av intresseundersökningen inte redovisats för respektive årskurs eller åldersgrupp.
 • Man har inte frågat tillräckligt många elever/vårdnadshavare för att kunna dra generella slutsatser av undersökningen.
 • Urvalet har inte varit slumpmässigt när sökanden vill göra en generalisering. 
 • Eleverna kunnat ange intresse för flera olika gymnasieutbildningar i en och samma undersökning.
 • Man hänvisar till generella uppgifter avseende kommunens befolkningsprognoser och/eller branschens behov.
Senast uppdaterad: 22 juli 2020